การประชุมวิชาการ
โครงการพัฒนาศักยภาพครูพี่เลี้ยงสำหรับหลักสูตรการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ในบุคลากรสาธารณสุขในระบบบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ เพื่อสนับสนุนระบบส่งต่อที่ไร้รอยต่อ
ชื่อการประชุม โครงการพัฒนาศักยภาพครูพี่เลี้ยงสำหรับหลักสูตรการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ในบุคลากรสาธารณสุขในระบบบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ เพื่อสนับสนุนระบบส่งต่อที่ไร้รอยต่อ
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รหัสกิจกรรม 1009-2-000-002-03-2560
สถานที่จัดการประชุม โรงแรมเซ็นจูรี่พาร์ค กรุงเทพมหานคร
วันที่จัดการประชุม 27 -30 มีนาคม 2560
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กลุ่มเป้าหมาย อาจารย์เภสัชกรในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 20.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
หลักสูตรพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขในระบบบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิเพื่อสนับสนุนระบบส่งต่อที่ไร้รอยต่อ จะจัดให้มีการฝึกอบรม 2 ส่วนคือ
1. อบรมผู้บริหารในหน่วยบริการสาธารณสุขปฐมภูมิ ระยะเวลา 2 วัน
2. อบรมผู้ปฏิบัติงานในหน่วยบริการสาธารณสุขปฐมภูมิ ระยะเวลา 10 วัน
เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม จึงได้จัดให้มีการประชุมวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพครูพี่เลี้ยงนี้ขึ้น
วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาศักยภาพครูพี่เลี้ยงสำหรับหลักสูตรการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ในบุคลากรสาธารณสุขในระบบบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ เพื่อสนับสนุนระบบส่งต่อที่ไร้รอยต่อ
คำสำคัญ