การประชุมวิชาการ
Nutrition Screening and Assessment
ชื่อการประชุม Nutrition Screening and Assessment
สถาบันหลัก โรงพยาบาลขอนแก่น
รหัสกิจกรรม 4002-2-000-003-03-2560
สถานที่จัดการประชุม ห้องประชุมนิ่มนวล วัชรชัยนันท์ อาคารเภสัชกรรม ชั้น 5 โรงพยาบาลขอนแก่น
วันที่จัดการประชุม 22 มีนาคม 2560
ผู้จัดการประชุม โรงพยาบาลขอนแก่น
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกร และบุคลากรทางการแพทย์
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
การประเมินภาวะโภชนาการของผู้ป่วย และวางแผน ควบคุมดูแล การเตรียมสารอาหารให้เป็นไปตามมาตรฐาน ทีมรักษามีบทบาทในการให้ความรู้และข้อมูลเรื่องยาและสารอาหารแก่ผู้ป่วยและญาติ ได้แก่ สารอาหารที่ผู้ป่วยจำเป็นต้องได้รับ ส่วนประกอบของสารอาหารที่มีตามท้องตลาดหรือสูตรของโรงพยาบาล ความเข้ากันได้หรือการเกิดปฏิกิริยาระหว่างกันของยา-สารอาหาร สารอาหาร-สารอาหาร เมื่อต้องมีการบริหารยาทางสายให้อาหาร หรือทางหลอดเลือดดำ เพื่อกำหนดและปรับแผนการให้การรักษาด้วยยารวมถึงโภชนบำบัดให้เหมาะสมแก่ผู้ป่วยแต่ละราย รวมถึงการติดตามประสิทธิภาพและความปลอดภัยขณะที่ผู้ป่วยได้รับสารอาหารร่วมกับยา เพื่อให้ได้ผลการรักษาและเกิดความปลอดภัยสูงสุดแก่ผู้ป่วย
วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์
1. เข้าใจถึงความสำคัญของภาวะทุพโภชนาการที่ส่งผลต่อผลลัพธ์การรักษาของผู้ป่วย สามารถตรวจคัดกรองและประเมินภาวะทุพโภชนาการ รวมถึงสามารถให้คำแนะนำเรื่องสารอาหารที่ผู้ป่วยควรได้รับเพื่อรักษาภาวะทุพโภชนาการ
2. เข้าใจหลักการของการให้สารอาหารทางรับประทานและสายให้อาหาร(Enteral nutrition) ในเชิงการเลือกสารอาหาร การบริหารสารอาหารแก่ผู้ป่วย การติดตามประสิทธิภาพและภาวะแทรกซ้อนของการให้ Enteral nutrition
3. เข้าใจหลักการของการให้สารอาหารทางหลอดเลือดดำ(Parenteral nutrition) ในเชิงการเลือกสารอาหาร การบริหารสารอาหารแก่ผู้ป่วย การติดตามประสิทธิภาพและภาวะแทรกซ้อนของการให้ Parenteral nutrition
คำสำคัญ
Nutrition