การประชุมวิชาการ
โครงการ จัดประชุมวิชาการ Emergency and Critical Care Medicine Update ครั้งที่ 2
ชื่อการประชุม โครงการ จัดประชุมวิชาการ Emergency and Critical Care Medicine Update ครั้งที่ 2
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
รหัสกิจกรรม 1002-2-000-030-04-2560
สถานที่จัดการประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาล รามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
วันที่จัดการประชุม 02 -05 เมษายน 2560
ผู้จัดการประชุม คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
กลุ่มเป้าหมาย แพทย์ พยาบาลวิชาชีพ เภสัชกร บุคลากรทางการแพทย์ สาธารณสุข และผู้สนใจทั่วประเทศ จำนวน 300 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 26.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
การดูแลผู้ป่วยภาวะวิกฤตจำเป็นจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในโรคเป็นอย่างดี ซึ่งผู้ป่วยส่วนใหญ่จะมาเริ่มต้นจากห้องฉุกเฉิน และเคลื่อนย้ายสู่หอผู้ป่วยวิกฤต การดูแลผู้ป่วยกลุ่มนี้จำเป็นต้องอาศัยบุคลากรหลายสาขาร่วมกันดูแล ซึ่งทางคณะผู้จัดประชุมได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการให้ความรู้แก่บุคลากร สหสาขาที่ทำงานร่วมกันในการดูแลผู้ป่วย ได้แก่ แพทย์ พยาบาล และเภสัชกร จึงได้มีการจัดประชุมในครั้งนี้ โดยจะเน้นเนื้อหาวิชาการที่จะนำไปใช้ได้จริงในทางเวชปฏิบัติ ซึ่งจะมีวิทยากรจากสหสาขาที่เกี่ยวข้องมาให้ความรู้ในครั้งนี้
วัตถุประสงค์
1. ผู้เข้าอบรม ทราบถึงวิวัฒนาการ องค์ความรู้ ใหม่ๆ ในการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินและผู้ป่วยภาวะวิกฤต
2. สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินและผู้ป่วยภาวะวิกฤต
คำสำคัญ
Emergency. Critical Care, Medicine Update
วิธีสมัครการประชุม
ติดต่อโดยตรงที่ งานบริการวิชาการ อาคารวิจัยและสวัสดิการ ชั้น 1 โทร. 02-2011542, 02-2012193 โทรสาร 02-2012607 ผู้ประสานงานในการจัดประชุม 1. นางสาวรจนา บุญเลิศกุล 2. นางสาวกัณฐมณี กอดแก้ว 3. นางสาวกรกมล สุนทรพิทักษ์กุล 4. นางสาวปิยะดา ลิมปนุทัย