การประชุมวิชาการ
การประชุม “ ความรู้ภาษีธุรกิจร้านยาที่ควรรู้
ชื่อการประชุม การประชุม “ ความรู้ภาษีธุรกิจร้านยาที่ควรรู้
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2002-2-000-006-04-2560
สถานที่จัดการประชุม ห้องประชุมชั้น 5 อาคารนวัตกรรม คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ฯ
วันที่จัดการประชุม 30 เมษายน 2560
ผู้จัดการประชุม สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
กลุ่มเป้าหมาย สมาชิกสมาคมเภสัชกรรมชุมชน(ประเทศไทย) ประมาณ 200-300 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 3 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ด้วยปัจจุบันกรมสรรพากร ได้มีนโยบายเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มกับธุรกิจร้านยา เพื่อให้เภสัชกรชุมชน ที่ทำธุรกิจกร้านยามีความรู้ ความเข้าใจในการการจัดทำ บัญชีและการเสียภาษีอากรให้เป็นไปอย่างงมีระบบ ถูกต้องครบถ้วน และ เป็นมาตรฐานเดียวกันในกลุ่มธุรกิจร้านยา เภสัชกรชุมชนจึงความสร้างองค์ความรู้ ในด้านภาษีอากร เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ร้านยา
วัตถุประสงค์
เพื่อเภสัชกรร้านยามีความเข้าใจในการจัดทำงบการเงินให้สอดคล้องกับสภาพที่แท้จริงของกิจการธุรกิจร้านยา
คำสำคัญ
กฎหมายนิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม งบบัญชี รายรับ-รายจ่าย