การประชุมวิชาการ
โครงการประชุมวิชาการเรื่อง “Drugs used in Elderly”
ชื่อการประชุม โครงการประชุมวิชาการเรื่อง “Drugs used in Elderly”
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2002-2-000-005-04-2560
สถานที่จัดการประชุม ณ ห้องประชุมสยามมกุฎราชกุมาร อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี
วันที่จัดการประชุม 23 เมษายน 2560
ผู้จัดการประชุม สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
กลุ่มเป้าหมาย สมาชิกสมาคมเภสัชกรรมชุมชน(ประเทศไทย) ประมาณ 200-300 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 5.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
จากการเพิ่มขึ้นของประชากรสูงวัยอย่างรวดเร็วจนทำให้ประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ส่งผลกระทบต่อ ครอบครัว สังคม และระบบการบริการด้านสุขภาพที่เพิ่มขึ้น ร้านยาของเภสัชกรในชุมชนเป็นสถานพยาบาลปฐมภูมิที่เภสัชกรชุมชนจะได้ทำการให้การบริบาลทางเภสัชกรรม ได้แก่การให้คำปรึกษาในการรับประทานยา การดูแลสุขภาพ การรับประทานอาหาร การออกกำลังกาย โรคที่มักพบบ่อยในผู้สูงอายุที่ผู้ป่วยหรือบุคคลในครอบครัวมักมาขอคำปรึกษาหรือมาเล่า ปรับทุกข์ ได้แก่ อัลไซเมอร์ พาร์กินสัน โรคข้อเข่าเสื่อม โรคหลอดเลือดสมองแตก ตีบ ตัน หรือ ฉีกขาด เภสัชกรจึงจำเป็นที่จะต้องพัฒนาความรู้ ในการเพิ่มศักยภาพ ให้เป็นที่พึ่งพาแก่ประชากรในชุมชน และยังสามารถนำไปใช้กับบุคคลในครอบครัว ผู้ใกล้ชิดอีกด้วย
วัตถุประสงค์
1. เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ ยาที่ใช้ และผลข้างเคียงที่เกิดขึ้น
2. รับทราบการดูแลผู้สูงอายุในโรคต่างๆ ทั้งการดูแลผู้ป่วยและข้อปฏิบัติของบุคคลในครอบครัว
3. เภสัชกรชุมชนมีความสามารถในการให้คำปรึกษาในโรค การใช้ยา และการดูแลสุขภาพในองค์รวม
คำสำคัญ
การดูแลผู้ป่วย , Alzheimer, Parkinson , Stroke , Osteoarthritis