การประชุมวิชาการ
Basic Knowledge of Nutrition Management
ชื่อการประชุม Basic Knowledge of Nutrition Management
สถาบันหลัก โรงพยาบาลขอนแก่น
รหัสกิจกรรม 4002-2-000-001-03-2560
สถานที่จัดการประชุม ห้องประชุมนิ่มนวล วัชรชัยนันท์ อาคารเภสัชกรรม ชั้น 5 โรงพยาบาลขอนแก่น
วันที่จัดการประชุม 13 มีนาคม 2560
ผู้จัดการประชุม โรงพยาบาลขอนแก่น
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกร และบุคลากรทางการแพทย์
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 3 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ภาวะทุพโภชนาการเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อความทุกข์ทรมานตลอดจนการเสียชีวิตและผลลัพธ์ในการรักษาของผู้ป่วยไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าภาวะโรคที่ผู้ป่วยประสบอยู่ ความรู้และข้อมูลเรื่องยาและสารอาหารแก่ผู้ป่วยและญาติ ได้แก่ สารอาหารที่ผู้ป่วยจำเป็นต้องได้รับ ส่วนประกอบของสารอาหารที่มีตามท้องตลาดหรือสูตรของโรงพยาบาล จึงเป็นข้อมูลสำคัญ เพื่อกำหนดและปรับแผนการให้การรักษาด้วยยารวมถึงโภชนบำบัดให้เหมาะสมแก่ผู้ป่วยแต่ละราย
วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์
1. เข้าใจถึงความสำคัญของภาวะทุพโภชนาการที่ส่งผลต่อผลลัพธ์การรักษาของผู้ป่วย สามารถตรวจคัดกรองและประเมินภาวะทุพโภชนาการ รวมถึงสามารถให้คำแนะนำเรื่องสารอาหารที่ผู้ป่วยควรได้รับเพื่อรักษาภาวะทุพโภชนาการ
คำสำคัญ
Nutrition