การประชุมวิชาการ
โครงการพัฒนาศักยภาพเภสัชกรตามมาตรฐานวิชาชีพเภสัชกรรม ประจำปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 1/ 2560 เรื่อง การพัฒนาขอบข่ายความรู้และทักษะของเภสัชกรด้านการจัดการอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา Pharmacist Knowledge and Skills on Adverse Drug Reactions – Focusing
ชื่อการประชุม โครงการพัฒนาศักยภาพเภสัชกรตามมาตรฐานวิชาชีพเภสัชกรรม ประจำปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 1/ 2560 เรื่อง การพัฒนาขอบข่ายความรู้และทักษะของเภสัชกรด้านการจัดการอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา Pharmacist Knowledge and Skills on Adverse Drug Reactions – Focusing
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
รหัสกิจกรรม 1006-2-000-010-04-2560
สถานที่จัดการประชุม ห้องประชุมชั้น 1กองกุมารเวชกรรม อาคารพัชรกิติยาภา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
วันที่จัดการประชุม 02 เมษายน 2560
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
กลุ่มเป้าหมาย 1. เภสัชกร สังกัดโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 2. คณาจารย์ภาควิชาเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 3..เภสัชกร สังกัดกองทัพบก 4.เภสัชกร สังโรงพย
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 7.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
“ยา” เป็นหนึ่งในปัจจัยสี่ที่สำคัญและเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์อย่างยิ่งในการนำมาใช้บำบัด บรรเทา ป้องกัน และรักษาโรค อย่างไรก็ตาม “ยา” ก็สามารถทำให้เกิดอาการไม่พึงประสงค์ต่าง ๆ ได้เช่นกัน เภสัชกรเป็นบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความรู้เป็นที่ปรึกษาเรื่องยาของทีมสหสาขาวิชาชีพ และการติดตามอาการอันไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาก็เป็นบทบาทที่บุคลากรทางการแพทย์ ผู้ป่วย ประชาชน และสังคมคาดหวังในการเป็นที่พึ่งในด้านนี้ การพัฒนาทักษะที่นำไปใช้ในการประเมินอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งเพื่อช่วยให้เภสัชกรสามารถปฏิบัติงานด้านนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งขอบเขตของการปฏิบัติงานนี้ไม่ได้ครอบคลุมเพียงการค้นหายาที่ผู้ป่วยควรหลีกเลี่ยงเท่านั้น แต่คำตอบจากการประเมินนั้น ต้องไม่ลดโอกาสในการใช้ยาของผู้ป่วยด้วย ดังนั้นการมีทักษะและความเข้าใจที่ดีนอกจากจะเพิ่มความมั่นใจในการปฏิบัติงานยังจะช่วยให้การดูแลผู้ป่วยมีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยภาควิชาเภสัชกรรม ร่วมกับกองเภสัชกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า จึงได้จัดการประชุมนี้ขึ้นเพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจ และแบ่งปันประสบการณ์ที่ดีในบทบาทที่เกี่ยวข้องกับการจัดการอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา ซึ่งเป็นบทบาทความรับผิดชอบของเภสัชกรโดยตรง เพื่อนำไปสู่การบริบาลที่ดีที่สุดและเกิดความปลอดภัยสูงสุดในการดูแลผู้ป่วย
วัตถุประสงค์
1. มีความรู้และความเข้าใจต่อบทบาทและหน้าที่ของเภสัชกรในการประเมินอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาอย่างถูกต้องตามมาตรฐานวิชชาชีพเภสัชกรรม
2. สามารถประยุกต์ใช้ความรู้จากการประชุมผนวกกับประสบการณ์ของผู้บรรยายมาปรับใช้กับการทำงานในชีวิตประจำวันได้อย่างดี
คำสำคัญ
Skin eruptions, Adverse drug reactions (ADRs), intensive ADR monitoring, ADR assessment, pharmacists’ roles
วิธีสมัครการประชุม
คุณกัลยา อรวิเชียร 034244463