การประชุมวิชาการ
การประชุมวิชาการนโยบายในการพัฒนามาตราฐานร้านขายยา และความรู้เรื่องโรคและการใช้ยา
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการนโยบายในการพัฒนามาตราฐานร้านขายยา และความรู้เรื่องโรคและการใช้ยา
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
รหัสกิจกรรม 1015-2-000-008-04-2560
สถานที่จัดการประชุม ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมเคพีแกรนด์ จันทบุรี
วันที่จัดการประชุม 02 เมษายน 2560
ผู้จัดการประชุม ชมรมร้านขายยา จังหวัดจันทบุรี
กลุ่มเป้าหมาย ผู้ประกอบการร้านขายยา เภสัชกรประจำร้านขายยา เภสัชกรชุมชน ในเขตจังหวัดจันทบุรี ตราด สระแก้ว และเภสัชกรที่สนใน ประมาณ 250 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
เนื่องจากร้านขายยาและเภสัชกรชุมชน มีบทบาทสำคัญในการให้บริการด้านสุขภาพแก่ประชาชนทั่วไป และเรียกได้ว่าเป็นทางเลือกแรกๆที่คนในชุมชนนึกถึง เมื่อมีปัญหาด้านสุขภาพ การใช้ยา หรืออาการเจ็บป่วยเบื้องต้น ดังนั้นทางชมรมร้านขายยาจังหวัดจันทบุรี ได้เห็นถึงความสำคัญในการจัดการประชุมวิชาการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ข้อมูลปัจจุบันที่เป็นประโยชน์ต่อร้านขายยาที่เป็นประโยชน์ต่อร้านขายยาที่เป็นสมาชิกโดยรับฟังการบรรยายจากผู้ทรงคุณวุฒิในวงการเภสัชกรและแพทย์ซึ่งจะได้ให้ได้รับความรู้ แนวทางการรักษาและการใช้ยาที่เป็นปัจจุบัน จากผู้ที่มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญสูง เพื่อนำความรู้และแนวทางเหล่านั้นมาประยุกต์ใช้เกิดการดูแลรักษาคนในชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และให้ข้อมูล แลกเปลี่ยนกันในเรื่องของหลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชน (GPP) ซึ่งมีความจำเป็นที่ทำให้ร้านขายยามีความรู้มาตราฐานและเพิ่มความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น ทั้งหมดนี้จะส่งผลดีโดยรวมต่อผู้รับบริการและชุมชนในท้ายสุด
วัตถุประสงค์
1.เพื่อชี้แจงและให้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันของนโยบายของสาธารณสุข จังหวัดจันทบุรี ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับมาตราฐานของร้านขายยา
2.เพิ่มพุนทักษะ ความรู้ เทคนิคต่างๆ เกี่ยวกับการรักษาโรคและการใช้ยา เพื่อพัฒนาความรู้สู่การปฏิบัติในการใช้ยาอย่างถูกต้องและเหมาะสมในร้านขายยาโดยการบรรยายจากผุ้ทรงคุณวุฒิ เพื่อให้เกิดการบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
3.เพื่อให้ผู้ประกอบการร้านขายยามีความรู้ในเรื่องภาษีที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจร้านขายยา
คำสำคัญ
ร้านขายยา ยาแก้ปวด ภูมิแพ้ ภาวะซึมเศร้า โรคกะเพาะอาหาร ไมเกรน หนองใน