การประชุมวิชาการ
โครงการจัดประชุมวิชาการชมรมเภสัชกรชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 1/2560
ชื่อการประชุม โครงการจัดประชุมวิชาการชมรมเภสัชกรชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 1/2560
สถาบันหลัก สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
รหัสกิจกรรม 1016-2-000-008-05-2560
สถานที่จัดการประชุม ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
วันที่จัดการประชุม 07 พฤษภาคม 2560
ผู้จัดการประชุม ชมรมเภสัชกรชุมชน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรชุมชนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 3 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
“การใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล (Rational drug use)” คือ ผู้ป่วยได้รับยาที่เหมาะสมกับปัญหาสุขภาพโดยใช้ยาในขนาดที่พอเหมาะกับผู้ป่วยแต่ละรายด้วยระยะเวลาการรักษาที่เหมาะสมและมีค่าใช้จ่ายต่อชุมชนและผู้ป่วยน้อยที่สุด ในปัจจุบันพบว่า ร้านยาเป็นหน่วยบริการที่แรกที่ประชาชนโดยส่วนใหญ่จะใช้บริการ เนื่องจากสะดวก รวดเร็ว และมีเภสัชกรให้บริการ ดังนั้นเภสัชชุมชนในร้านยาถือได้ว่าเป็นบุคคลที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนแนวความคิดการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล Rational drug use ในชุมชนนั้นๆ
ดังนั้น ชมรมเภสัชกรชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้เล็งเห็นความสำคัญในเรื่องดังกล่าว จึงได้จัดการประชุมวิชาการให้ความรู้กับเภสัชชุมชนและเภสัชกรผู้สนใจ ในเรื่อง บทบาทของเภสัชชุมชนต่อการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล RDU Pharmacy: EAGLE โดยได้เชิญวิทยากรซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความชำนาญในเรื่องดังกล่าว เพื่อให้เภสัชกรสามารถนำความรู้ที่ได้มาปรับใช้ในการทำงานในร้านยา
วัตถุประสงค์
1.เพื่อจัดให้ความรู้กับเภสัชชุมชนในเรื่อง “การใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล (Rational drug use)”
2.เพื่อให้เกิดความร่วมมือกับเภสัชกรในร้านยา ในการสร้างเครือข่ายเพื่อแก้ปัญหาการใช้ยาสมเหตุสมผล
3.เพื่อให้ประชาชนที่มารับบริการในร้านยาที่มีเภสัชกรได้รับยาที่มีคุณภาพและสมเหตุสมผลตามหลักวิชาการ
4.เพื่อให้เภสัชชุมชน เข้าใจหลักการและเหตุผลของสิทธิบัตรยา และวิธีคัดเลือกยาในมุมมองทางกฎหมาย
คำสำคัญ
1.การใช้ยาสมเหตุสมผล ,RDU, Rational drug, drug, use 2.บทบาทของเภสัชกรชุมชนต่อการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล RDU Pharmacy: EAGLE 3.สิทธิบัตรยา