การประชุมวิชาการ
โครงการอบรมหลักสูตรการบริบาลเภสัชกรรมเฉพาะทาง สาขาจิตเวช รุ่นที่ 8 ครั้งที่ 1
ชื่อการประชุม โครงการอบรมหลักสูตรการบริบาลเภสัชกรรมเฉพาะทาง สาขาจิตเวช รุ่นที่ 8 ครั้งที่ 1
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รหัสกิจกรรม 1003-2-000-025-03-2560
สถานที่จัดการประชุม ณ โรงพยาบาลสวนปรุง จังหวัดเชียงใหม่
วันที่จัดการประชุม 20 -31 มีนาคม 2560
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรผู้ประกอบวิชาชีพสาขาเภสัชกรรม เภสัชกรประจำโรงพยาบาล เภสัชกรผู้มีหน้าที่รับผิดชอบผู้ป่วยโรคจิต หรือมีความสนใจในงานบริบาลเภสัชกรรมผู้ป่วยจิตเวช
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 54.75 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
โรคทางจิตจัดเป็นกลุ่มโรคที่ต้องใช้เวลาในการรักษาอย่างต่อเนื่อง โดยส่วนใหญ่เป็นการรักษาด้วยการใช้ยาทาง จิตเวช ซึ่งเป็นกลุ่มยาที่ก่อให้เกิดอาการไม่พึงประสงค์ (Adverse drug reactions) ได้มาก และอาการไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นจากการใช้ยาจิตเวชนั้นมีผลทำให้คุณภาพชีวิตและความร่วมมือในการใช้ยาของผู้ป่วยลดลง จากปัญหาภาวะขาดแคลนจิตแพทย์ในปัจจุบันโดยเฉพาะในโรงพยาบาลทั่วไป หรือโรงพยาบาลชุมชน ประกอบกับเภสัชกรยังไม่มีความรู้ ความสามารถเพียงพอ ขาดความมั่นใจที่จะให้การบริบาลเภสัชกรรมในผู้ป่วยจิตเวช ในบางโรงพยาบาลภาระการดูแลผู้ป่วยกลุ่มนี้จึงตกอยู่ที่พยาบาลที่ผ่านการฝึกอบรมด้านการดูแลผู้ป่วยจิตเวชเป็นหลัก เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาด้วยยาทางจิตเวชอย่างมีประสิทธิภาพ จำเป็นต้องมีการพัฒนาบุคลากรด้านยาให้มีสมรรถนะในการดูแลผู้ป่วยจิตเวชอย่างเพียงพอสำหรับการดูแลผู้ป่วยด้านยาอย่างเหมาะสม เภสัชกรเป็นหนึ่งในทีมสุขภาพที่มีบทบาทสำคัญในการดูแลรักษาผู้ป่วยที่ใช้ยาทางจิตเวช ให้บรรเทาหรือหายจากโรคและสามารถดำเนินชีวิตอยู่ร่วมครอบครัวและชุมชนได้อย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดี รวมทั้งช่วยส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต หลักสูตรนี้จะเตรียมความพร้อมเภสัชกรให้มีความรู้และทักษะเฉพาะทาง ด้านบริบาลเภสัชกรรม จิตเวช มีคุณธรรม จริยธรรมและปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ มีความใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง และสามารถทำงานได้ด้วยตนเอง สามารถริเริ่มและพัฒนางานบริบาลเภสัชกรรมที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ป่วยและสอดรับนโยบายด้านสาธารณสุขของประเทศได้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งสามารถทำงานร่วมกับทีมสุขภาพจิตทั้งในลักษณะการให้บริบาลเภสัชกรรมแก่ผู้ป่วยโดยตรงและการพัฒนาศักยภาพของทีมสุขภาพจิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ การจัดการเรียนการสอนมุ่งเน้นการเรียนรู้จากการสัมผัสจริงในการให้บริบาลเภสัชกรรมแก่ผู้ป่วย การเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านการสืบค้นจากแหล่งข้อมูลต่างๆ รวมทั้งการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างอาจารย์ทีมสุขภาพจิต ดังนั้น เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีทางจิตเวช รวมถึงการพัฒนาทักษะและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยจิตเวชด้านยาสำหรับเภสัชกรทั่วไป ทางโรงพยาบาลสวนปรุงจึงได้จัดทำหลักสูตรการอบรมระยะสั้นเชิงปฏิบัติการเรื่องบริบาลเภสัชกรรมเฉพาะทางสาขาจิตเวชขึ้น
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในนโยบายและบทบาทของเภสัชกรในงานสุขภาพจิตและจิตเวช สามารถ บูรณาการความรู้ ข้อมูลเชิงประจักษ์ งานวิจัยมาใช้ในการประเมิน คัดกรอง วินิจฉัย วางแผนและให้การบริบาลเพื่อการ บำบัดรักษาด้วยยาจิตเวชทั้งในโรงพยาบาลและในชุมชนมีประสิทธิภาพและปลอดภัย
คำสำคัญ
การบริบาลเภสัชกรรมเฉพาะทาง สาขาจิตเวช