การประชุมวิชาการ
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 และงานแสดงมุทิตาจิตรดน้ำขอพรเภสัชกรอาวุโส
ชื่อการประชุม การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 และงานแสดงมุทิตาจิตรดน้ำขอพรเภสัชกรอาวุโส
สถาบันหลัก เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
รหัสกิจกรรม 2001-2-000-002-04-2560
สถานที่จัดการประชุม ห้องกัญญาลักษณ์ ชั้น 3 โรงแรมโฟร์วิงส์ สุขุมวิท 26 กรุงเทพฯ
วันที่จัดการประชุม 22 เมษายน 2560
ผู้จัดการประชุม เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรทุกสาขาอาชีพ และบุคคลทั่วไป
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 3 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ www.thaipharma.net