การประชุมวิชาการ
เส้นทางสู่ธุรกิจ Anti-Aging
ชื่อการประชุม เส้นทางสู่ธุรกิจ Anti-Aging
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รหัสกิจกรรม 1004-2-000-019-03-2560
สถานที่จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
วันที่จัดการประชุม 18 มีนาคม 2560
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
กลุ่มเป้าหมาย คณาจารย์ ศิษย์เก่า นักศึกษา และ บัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ในปัจจุบันธุรกิจด้านเวชศาสตร์ชะลอวัยเป็นธุรกิจที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างสูง โดยกลุ่มเป้าหมายขนาดใหญ่จากกลุ่ม “Baby Boomers” ที่ปัจจุบันอายุอยู่ระหว่าง 35-55 ปี เป็น กลุ่มที่มีความพร้อมที่จะจับจ่ายเพื่อให้ได้มาถึงการชะลอวัยชรา คุณภาพชีวิตที่ดี มีสุขภาพที่ดี และชีวิตยืนยาว ในการดำเนินการในธุรกิจด้านเวชศาสตร์ชะลอวัยต้องใช้เงินลงทุนสูง และเป็นธุรกิจที่ผู้ประกอบวิชาชีพหลายสาขาทำงานร่วมกัน และเภสัชกรเป็นวิชาชีพหนึ่งที่มีบทบาทสำคัญในธุรกิจด้านเวชศาสตร์ชะลอวัย โดยเฉพาะการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ด้านการชะลอวัย
ในปัจจุบันหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับเวชศาสตร์ชะลอวัย เปิดสอนในมหาวิทยาลัยหลายแห่งในประเทศไทย เช่น มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เปิดหลักสูตรระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ, มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เปิดหลักสูตรระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ ซึ่งมีวิชาเอก 2 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ สำหรับผู้มีที่มีปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต และ 2) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ สำหรับผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ค่าใช้จ่ายโดยประมาณตลอดหลักสูตรโดยประมาณ 3-4 แสนบาท
ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นภาควิชาที่จัดการเรียนการสอนด้านการพัฒนาเภสัชภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง เล็งเห็นความสำคัญของการดูแลสุขภาพ อันเนื่องมาจากประเทศไทยกำลังจะก้าวสู่สังคมของผู้สูงอายุ เภสัชกรจึงควรมีความรู้เกี่ยวกับเวชศาสตร์ชะลอวัย ซึ่งเป็นธุรกิจที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว ประกอบกับศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดกิจกรรมงานคืนสู่เหย้า ภาควิชาฯ จึงได้เชิญศิษย์เก่ารุ่น 6 ผู้มีประสบการณ์การทำงานด้านเวชศาสตร์ชะลอวัย มาให้ความรู้ รวมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานในวิชาชีพกับคณาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ ศิษย์เก่าฯ และนักศึกษาเภสัชศาสตร์ปัจจุบัน โดยการจัดกิจกรรมครั้งนี้ไม่เก็บค่าใช้จ่ายใด ๆ
วัตถุประสงค์
ให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ทางวิชาการเกี่ยวกับเวชศาสตร์ชะลอวัย
ส่งเสริมการศึกษาต่อเนื่องของเภสัชกรและศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คำสำคัญ
Anti-Aging, เวชศาสตร์ชะลอวัย, ธุรกิจ, เภสัชกร, ผลิตภัณฑ์ด้านการชะลอวัย
วิธีสมัครการประชุม
-