การประชุมวิชาการ
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดการทางเภสัชกรรม เรื่อง การวิเคราะห์นโยบายด้านสุขภาพ (Health Policy Analysis)
ชื่อการประชุม โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดการทางเภสัชกรรม เรื่อง การวิเคราะห์นโยบายด้านสุขภาพ (Health Policy Analysis)
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
รหัสกิจกรรม 1006-2-000-009-03-2560
สถานที่จัดการประชุม โรงแรมริชมอนด์ อ.เมือง จ.นนทบุรี
วันที่จัดการประชุม 13 -17 มีนาคม 2560
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
กลุ่มเป้าหมาย 1. เภสัชกรและผู้สนใจ จำนวน 80 คน 2.คณาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรจำนวน 10 คน 3. นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 7 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 29.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
การพัฒนาประเทศไปสู่ “ประเทศไทย 4.0” จำเป็นต้องมีการพัฒนาระบบสุขภาพของประเทศเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างประชากรของสังคมไทย อันจะทำให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี กลไกสำคัญอย่างหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศไปสู่เป้าหมายคือการกำหนดยุทธศาสตร์ และใช้นโยบายนำไปสู่การปฏิบัติ การกำหนดนโยบายด้านสุขภาพอย่างชัดเจนจะเป็นแนวทางในการพัฒนางานในระบบสุขภาพอันจะนำไปสู่สุขภาพที่ดีของประชาชน ในการกำหนดแนวนโยบายด้านสุขภาพที่มีประสิทธิภาพนั้นต้องอาศัยหลักการ ขั้นตอนและองค์ความรู้ในด้านต่างๆ ประกอบ ตั้งแต่การวิเคราะห์ลักษณะของปัญหาและผลกระทบต่อสังคม การกำหนดวัตถุประสงค์ในการแก้ปัญหา การกำหนดนโยบาย การเลือกนโยบายที่เหมาะสม การนำนโยบายไปปฏิบัติ และการประเมินผลนโยบาย นอกจากนี้ควรมีการวิเคราะห์นโยบายที่มีอยู่ การศึกษาความเป็นธรรม ความเสมอภาค เพื่อนำไปสู่การกำหนดนโยบายที่สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ เภสัชกรที่ปฏิบัติงานในหน่วยบริการทางสุขภาพและงานทางด้านสาธารณสุขอื่น ๆ ที่ได้เรียนรู้หลักการดังกล่าวข้างต้นจะส่งผลให้เภสัชกรสามารถปฏิบัติหน้าที่ในการกำหนดนโยบายด้านสุขภาพที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
โดยการประชุมเชิงปฏิบัติการนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสำนักบริหารการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และคณะเภสัชศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 4 แห่งได้แก่ มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในการจัดทำหลักสูตรร่วมระดับปริญญาโททางเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการทางเภสัชกรรม โดยเป็นการศึกษาที่มีการบริหารจัดการในระบบชุดวิชา (Module System)
วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์เพื่อฝึกอบรมเภสัชกรให้
1. สามารถคัดเลือกปัญหา ค้นหาสาเหตุของปัญหา และนำมากำหนดเป็นแนวนโยบาย
2. สามารถระบุกระบวนการในการกำหนดนโยบายด้านสุขภาพ
3. สามารถประเมินโครงการสุขภาพโดยใช้เครื่องมือการประเมินเชิงปริมาณหรือ เชิงคุณภาพ
4. สามารถนำหลักการที่ได้ศึกษามาวิพากษ์นโยบายทางด้านสุขภาพ และผลกระทบของนโยบายด้านสุขภาพต่อไตรภาคี
5. สามารถเขียนรายงานสรุปนโยบายเพื่อเสนอต่อผู้ที่เกี่ยวข้องได้
คำสำคัญ
health policy, policy analysis, policy process, policy cycle
วิธีสมัครการประชุม
ติดต่อสอบถามรายละเอียดการสมัคร คุณกัลยา อรวิเชียร งานบริการวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000 หมายเลขโทรศัพท์ /โทรสาร0-3424-4463 , 089-9183921