การประชุมวิชาการ
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะด้านวิชาการและการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในเครือข่ายบริการปฐมภูมิ จังหวัดฉะเชิงเทรา
ชื่อการประชุม โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะด้านวิชาการและการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในเครือข่ายบริการปฐมภูมิ จังหวัดฉะเชิงเทรา
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
รหัสกิจกรรม 1008-2-000-004-03-2560
สถานที่จัดการประชุม ณ ห้องประชุม ๒ อาคารอุบัติเหตุ โรงพยาบาลพุทธโสธร
วันที่จัดการประชุม 20 -21 มีนาคม 2560
ผู้จัดการประชุม โรงพยาบาลพุทธโสธร
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกร พยาบาลเวชปฏิบัติ และนักวิชาการสาธารณสุขที่มีศักยภาพในการถ่ายทอดความรู้ด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุผล และผู้สนใจ รวมทั้งสิ้น 100 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 11 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้มีนโยบายและแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) สาขาที่ ๑๕ การพัฒนาระบบบริการให้มีการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (Rational Drug Use, RDU) และการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างรับผิดชอบ (Antibiotic Smart Use, ASU) ทั้งในโรงพยาบาลและหน่วยบริการในระดับปฐมภูมิเพื่อให้ประชาชนได้รับการรักษาด้วยยาอย่างมีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และช่วยลดอัตราการติดเชื้อดื้อยาซึ่งเป็นปัญหาสำคัญของประเทศในขณะนี้นั้น จากการสำรวจข้อมูลพื้นฐานตามนโยบายดังกล่าวตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ ๒๕๖๐ พบปัญหาการใช้ยาปฏิชีวนะที่ไม่สมเหตุผลในหน่วยบริการปฐมภูมิในทุกอำเภอของจังหวัดฉะเชิงเทรา
คณะกรรมการแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุผล จังหวัดฉะเชิงเทรา จึงได้จัดทำโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านวิชาการและการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ให้แก่บุคลากรในเครือข่ายบริการปฐมภูมิ จังหวัดฉะเชิงเทราขึ้น เพื่อให้สามารถถ่ายทอดความรู้ด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุผลแก่บุคลากรที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสามารถให้คำแนะนำที่เหมาะสม แก่ผู้ที่มารับบริการและประชาชนที่อยู่ในเขตรับผิดชอบ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างรับผิดชอบ และการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล และ หน่วยบริการปฐมภูมิ
2. สามารถนำความรู้ที่ได้รับ ไปใช้ในการถ่ายทอดความรู้และประเมินผลด้านการใช้ยา แก่ผู้มารับบริการ ประชาชนทั่วไป ตลอดจนอาสาสมัครสาธารณสุข และบุคลาการทางการแพทย์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
3. มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็นกับวิทยากรผู้มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์
คำสำคัญ
การใช้ยาอย่างสมเหตุผล; การใช้ยาปฏิชีวนะอย่างรับผิดชอบ
วิธีสมัครการประชุม
ผู้ประสานงาน ภญ.ศราวดี เปี่ยมระลึก เบอร์ติดต่อ 086-9748767