การประชุมวิชาการ
การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาวิชาการด้านโรคมะเร็ง ครั้งที่ 8
ชื่อการประชุม การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาวิชาการด้านโรคมะเร็ง ครั้งที่ 8
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
รหัสกิจกรรม 1015-2-000-007-04-2560
สถานที่จัดการประชุม โรงแรมเอ-วัน เดอะ รอยังครูส พัทยา จังหวัดชลบุรี
วันที่จัดการประชุม 26 -28 เมษายน 2560
ผู้จัดการประชุม โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี
กลุ่มเป้าหมาย แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาล นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ นักเซลล์วิทยา นักวิชาการสาธารณสุข เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 19 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ในสถานการณ์ปัจจุบันโรคมะเร็งเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญ และเป็นสาเหตุการตายลำดับต้นๆของประชากรไทย อุบัติการโรคมะเร็งมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้น การดำเนินงานควบคุมป้งกัน ดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งควรมีบุคลากรสาธารณสุข ที่มีความรู้จากหลายสหวิชาชี ทำงานร่วมกันเป็นเครือข่ายให้ครอบคลุม รวมทั้งมีระบบส่งต่อส่งกลับที่ดี เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสุงสุด ต่อผู้ป่วยโรคมะเร็ง
โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เป็นหน่วยบริการตติยภูมิด้านโรคมะเร็งและเป็นแม่ข่ายในการพัมนาเครือข่ายบริการและวิชาการโรคมะเร็ง ได้เล็งเห้นกิจกรรมสำคัญในการพัฒนาระบบเครือข่าย จึงได้จัดทำโครงการเพื่อพัมนาระบบส่งต่อ ส่งกลับ แก้ไขปัญหาการบริการผู้ป่วย และพัฒนาความรู้วชาการด้านมะเร็งกับโรงพยาบาลศูนย์มะเร้งทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน และโรงยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในเขตภาคตะวันออก ให้สามารถดูแลผู้ป่วยได้ ตั้งแต่ระดับปฐมภูมิจนถึงตติยภูมิ ให้บริการมีความต่อเนื่องทั่วถึงและทันเวลา โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าและเป็นตามาตรฐานการรักษาในแต่ละหน่วยบริการ
วัตถุประสงค์
1.เพื่อพัฒนาวิชาการด้านโรคมะเร็งให้บุคลากรทางการแพทย์ในภาคตะวันออก
2.เพื่อพัฒนาศักยภาโรงพยาบาลลูกข่ายในการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง
3.เพื่อพัฒนาระบบส่งต่อ ส่งกลับ ผู้ป่วยโรคมะเร็ง ให้มีประสิทธิภาพต่อเนื่อง
4.เพื่อพัฒนาการบริการผู้ป่วยโรคมะเร็ง ในแต่ละระดับให้ได้มาตรฐานผู้ป่วยสามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพ ถุกต้องและทันเวลา
5.เพื่อติดตามและประเมินผลการพัฒนาศักยภาพการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งรวมทั้งปัญหาของร้านแม่ข่ายและลูกข่าย
คำสำคัญ