การประชุมวิชาการ
การประชุมวิชาการเรื่อง“การบริบาลทางเภสัชกรรมผู้ป่วยโรคเรื้อรัง และ Good Pharmacy Practice” เนื่องในวาระครบรอบ 30 ปีของการก่อตั้งคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการเรื่อง“การบริบาลทางเภสัชกรรมผู้ป่วยโรคเรื้อรัง และ Good Pharmacy Practice” เนื่องในวาระครบรอบ 30 ปีของการก่อตั้งคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
รหัสกิจกรรม 1012-2-000-003-03-2560
สถานที่จัดการประชุม ห้องประชุมออดิทอเรียม ชั้น 2 อาคารมัลติมีเดีย มหาวิทยาลัยรังสิต
วันที่จัดการประชุม 25 มีนาคม 2560
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรรวมทั้งสิ้น 400 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 5.75 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ในปัจจุบันความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีในการผลิตยา องค์ความรู้ทางด้านเวชปฏิบัติ แนวทางการรักษาที่ทันสมัย และมีการผลิตยาใหม่หรือเภสัชภัณฑ์ในรูปแบบใหม่ออกมาจำหน่ายอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น ในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมเภสัชกรจึงความจำเป็นที่ต้องมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีการผลิตยา การบริบาลทางเภสัชกรรมและมีการอัพเดทความรู้อย่างสม่ำเสมอ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต จึงเล็งเห็นว่าการอบรมความรู้ดังกล่าวเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์จึงจัดงานประชุมวิชาการ “การบริบาลทางเภสัชกรรมผู้ป่วยโรคเรื้อรัง และ Good Pharmacy Practice” โดยเชิญวิทยากรที่มีประสบการณ์ เพื่อกระตุ้นให้เภสัชกรมีการพัฒนาความรู้เพิ่มเติมอย่างสม่ำเสมอและนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมให้เภสัชกรมีความรู้เพิ่มเติมในเรื่องความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีในการผลิตยา
2. เพื่อพัฒนาการให้บริการทางด้านการบริบาลทางเภสัชกรรม
3. เป็นหนึ่งในกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง (Continuing Pharmaceutical Education, CPE) เพื่อการพัฒนาตนเองของเภสัชกรที่สนใจเข้าร่วมประชุม
คำสำคัญ
Chronic diseases, Good Pharmacy Practice, Monoclonal antibodies, Antidiabetic drugs