การประชุมวิชาการ
การประชุมวิชาการ เรื่อง บริบาลเภสัชกรรมผู้ได้รับเคมีบำบัด และชีวิตคู่มีสุข
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการ เรื่อง บริบาลเภสัชกรรมผู้ได้รับเคมีบำบัด และชีวิตคู่มีสุข
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รหัสกิจกรรม 1005-2-000-031-03-2560
สถานที่จัดการประชุม โรงแรมประจักษ์ตรา ดีไซด์ จังหวัดอุดรธานี
วันที่จัดการประชุม 12 มีนาคม 2560
ผู้จัดการประชุม สหกรณ์บริการร้านขายยา จังหวัดอุดรธานี
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกร บุคลากรทางการแพทย์ บุคลากรในร้านขายยา นักศึกษาที่สนใจ
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 7.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันการบริบาลเภสัชกรรมให้ผู้ได้รับเคมีบัดนั้น มีความสำคัญและเป็นประโยชน์ยิ่งกับคุณภาพชีวิตผู้ ได้รับเคมีบำบัด เภสัชกรถือเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านยาและฟ้าระวังความปลอดภัยให้กับประชาชน สหกรณ์บริการร้าน ขายยาจังหวัดอุดรธานีได้ตระหนักถึงความสำคัญดังที่ได้กล่าวมาข้างต้นจึงได้เรียนเชิญอาจารย์ผู้ความรู้ความ เชี่ยวชาญทางด้านบริบาลเภสัชกรรมเคมีบำบัด อาจารย์เภสัชกร สุธาร จันทะวงศ์ สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้ความรู้แก่เภสัชกรในจังหวัดอุดรธานี จังหวัดใกล้เคียง และร้านขายยาในชมรมร้านขายยาจังหวัดอุดรธานี เพื่อที่ได้รับความรู้เรื่อง บริบาลเภสัชกรรมผู้ได้รับเคมีบำบัด และชีวิตคู่มีสุข
วัตถุประสงค์
เพื่อให้เภสัชกรผู้สนใจ บุคลากรในร้านขายยา บุคลากรทางการแพทย์ นักศึกษาที่สนใจ ได้เพิ่มพูนความรู้ด้านบริบาลเภสัชกรรมผู้ได้รับเคมีบำบัด
คำสำคัญ
บริบาลเภสัชกรรม, เคมีบำบัด