การประชุมวิชาการ
การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ครั้งที่ 25
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ครั้งที่ 25
สถาบันหลัก กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
รหัสกิจกรรม 3002-2-000-002-03-2560
สถานที่จัดการประชุม อาคารอิมแพ็คฟอรั่ม อิมแพ็ค เมืองทองธานี
วันที่จัดการประชุม 22 -24 มีนาคม 2560
ผู้จัดการประชุม กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
กลุ่มเป้าหมาย ผู้บริหารและนักวิชาการจากกระทรวงสาธารณสุข บุคลากรกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ บุคลากรจากหน่วยงานภาครัฐ มหาวิทยาลัย และเอกชนที่เกี่ยวข้อง
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 11.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ด้วยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ มีนโยบายให้มีการจัดประชุมวิชาการอย่างต่อเนื่องทุกปี จึงกำหนดจัดให้มีการประชุม วิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 25 ประจำปี พ.ศ. 2560 เพื่อเปิดโอกาสให้นักวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข ที่อยู่ในหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกกระทรวงสาธารณสุข ได้เผยแพร่ผลงานวิชาการ แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และข้อมูลข่าวสาร เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน อันจะส่งผลให้มีการพัฒนางานด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข ให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น ปัจจุบันองค์ความรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีมีความเจริญก้าวหน้า และเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จึงมีผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อสุขภาพของประชาชน งานวิทยาศาสตร์การแพทย์จึงจำเป็นต้องมีการพัฒนา เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นและก้าวให้ทันการเปลี่ยนแปลงในระดับสากล ทั้งในเรื่องความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณสุขของประเทศ โดยได้มีการพัฒนางานวิชาการด้านห้องปฏิบัติการ ให้มีความก้าวหน้าทันกับเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง
ดังนั้น กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และมูลนิธิกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จึงร่วมกันจัดประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 25
ประจำปีงบประมาณ 2560 เพื่อเป็นเวทีให้นักวิชาการด้านการแพทย์และสาธารณสุข เครือข่ายสุขภาพด้านต่างประเทศ และเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในพื้นที่
ตลอดจนผู้ประกอบการที่เกี่ยวกับด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้มีโอกาสนำเสนอผลงาน แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์
ตลอดจนรับทราบความก้าวหน้าทางวิทยาการและเทคโนโลยีด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อจะได้ร่วมกันสร้างสรรค์งานวิชาการให้มีความก้าวหน้า
และเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเผยเเพร่ผลงานวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารสุขให้เเพร่หลายและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวาง
2. เพื่อเป็นเวทีให้นักวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข และทุกเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ทั้งในและต่างประเทศ ได้นำเสนอผลงานวิชาการ แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์และข้อคิดเห็น เพื่อพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพยิ่ง ๆขึ้นไป
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
การลงทะเบียนหน้างาน ให้สำหรับผู้ที่ต้องการเก็บคะแนนหน่วยกิตของเภสัชกร นักเทคนิคการแพทย์ และพยาบาล หรือผู้สนใจทั่วไป