การประชุมวิชาการ
โครงการ การสืบค้นสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับงานเภสัชกรรม (Effective Information Searching for Pharmacy Practice)
ชื่อการประชุม โครงการ การสืบค้นสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับงานเภสัชกรรม (Effective Information Searching for Pharmacy Practice)
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
รหัสกิจกรรม 1006-2-000-008-05-2560
สถานที่จัดการประชุม ณ ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม ณ ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทย
วันที่จัดการประชุม 02 -04 พฤษภาคม 2560
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกร จำนวน 60 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 21.25 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
Information literacy หรือการรู้สารสนเทศ เป็นทักษะจำเป็นในยุคศตวรรษที่ 21 ซึ่งมีความสำคัญต่อกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิตหรือ Life Long Learning ซึ่งหนึ่งในทักษะย่อยของ Information literacy ได้แก่ทักษะการสืบค้นสารสนเทศ ในการปฏิบัติงานวิชาชีพของเภสัชกรมีความจำเป็นต้องใช้สารสนเทศที่ถูกต้องและทันสมัยอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นงานบริการเภสัชสนเทศ งานบริบาลเภสัชกรรม งานผลิต งานขึ้นทะเบียน และงานคุ้มครองผู้บริโภค ซึ่งปัจจุบันมีข้อมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานวิชาชีพเป็นจำนวนมาก ที่มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดเก็บให้อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งสามารถจัดเก็บสารสนเทศได้เป็นจำนวนมาก พร้อมทั้งสนับสนุนการค้นคืนข้อมูลและสารสนเทศ ให้เป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ดังนั้นทักษะการสืบค้นสารสนเทศอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ จึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับเภสัชกรผู้ปฏิบัติงานทุกท่านในการจัดอบรมครั้งนี้ จึงมุ่งเน้นในประเด็นสําคัญได้แก่ หลักการและกลยุทธ์การสืบค้นอยางเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ หลักการทํางานและวิธีใช้งานเครื่องมือสืบค้นชนิดต่างๆ แหล่งสารสนเทศสําคัญสําหรับงานเภสัชกรรม การสืบค้นฐานข้อมูลยา งานวิจัย และสิทธิบัตร การสืบค้นข้อมูลยาและสุขภาพทางอินเทอร์เน็ต การประเมินสารสนเทศและเว็บไซต์ และการบริหารจัดการเอกสารอ้างอิงจากกระบวนการสืบค้น โดยให้เภสัชกรได้มีโอกาสศึกษาและฝึกทักษะเพื่อนำไปประยุกต์กับการทำงานซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วยและผู้บริโภคต่อไป
วัตถุประสงค์
เพื่อฝึกอบรมเภสัชกรให้
1. ทราบถึงหลักการและกลยุทธ์การสืบค้นอย่างมีประสิทธิภาพ
2. มีความรู้เกี่ยวกับเคื่องมือสำหรับการสืบค้นที่มีประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน
3. มีความรู้พื้นฐานในการใช้โปรแกรมชนิดโอเพนซอร์ส สำหรับการจัดการเอกสารอ้างอิง และสามารถนำโปรแกรมไปประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้อง
คำสำคัญ
การสืบค้นข้อมูล, การประเมินสารสนเทศ, ข้อมูลยาและสุขภาพ, การบริบาลอิงหลักฐานทางวิชาการ, เภสัชสนเทศ
วิธีสมัครการประชุม
คุณกัลยา อรวิเชียร งานบริการวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร โทร 034244463, 0899183921