การประชุมวิชาการ
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Pharmaceutical Evidences for Medical Selection : Strengthening Role of UHosNet Pharmacist”
ชื่อการประชุม การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Pharmaceutical Evidences for Medical Selection : Strengthening Role of UHosNet Pharmacist”
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รหัสกิจกรรม 1004-2-000-017-03-2560
สถานที่จัดการประชุม ห้องประชุม 60/2 โซน B ชั้น 12 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ กรุงเทพมหานคร
วันที่จัดการประชุม 28 -29 มีนาคม 2560
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรเครือข่ายโรงพยาบาลสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย จำนวน 60 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 9 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Pharmaceutical Evidences for Medical Selection : Strengthening Role of UHosNet Pharmacist” จัดขึ้น เพื่อให้เภสัชกรเครือข่ายโรงพยาบาลสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ได้เพิ่มพูนความรู้พื้นฐานที่จำเป็นในการประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ต่างๆ ในการคัดเลือกยา และประกอบการตัดสินใจในการคัดเลือกยาตามเกณฑ์ Medicinal Product Lists ได้ โดยผู้เข้าร่วมประชุมจะได้รับความรู้ต่างๆที่เกี่ยวกับยา ตาม USP, ICH Guideline และผลการศึกษาชีวสมมูลของยา เป็นต้น
วัตถุประสงค์
พื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ต่างๆที่เกี่ยวกับยา และตัดสินใจในการคัดเลือกยาตามเกณฑ์ Medicinal Product Lists ได้
คำสำคัญ
Pharmaceutical Specification, Bioequivalence, Medical Selection
วิธีสมัครการประชุม
-