การประชุมวิชาการ
ประชุมวิชาการ SMART CPE 1/2560
ชื่อการประชุม ประชุมวิชาการ SMART CPE 1/2560
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รหัสกิจกรรม 1004-2-000-016-03-2560
สถานที่จัดการประชุม ณ ห้องสราญรมย์ ชั้น 2 โรงแรม นิวซีซั่น สแควร์ หาดใหญ่ จ.สงขลา
วันที่จัดการประชุม 19 มีนาคม 2560
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
กลุ่มเป้าหมาย • เภสัชกรประจำสถานบริการเภสัชกรรมชุมชนในจังหวัดสงขลา จำนวน 50 คน /• สมาชิกชมรมร้านขายยาจังหวัดสงขลา จำนวน 100 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 3 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ร้านขายยาเป็นด้านแรกของหน่วยงานภาคเอกชน ด้านสาธารณสุข ที่มีบทบาทในการให้คำปรึกษา แนะนำวิธีการดูแลสุขภาพชุมชนขั้นปฐมภูมิ บุคลากรประจำร้านขายยาจำเป็นอย่างยิ่งที่จักต้องพัฒนาความพร้อมและศักยภาพของตนเองในหลายๆ ด้าน ทั้งทัศนคติ องค์ความรู้ในวิชาชีพ และความรู้ในสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อจะได้เป็นที่พึ่งด้านสุขภาพในภาวะที่ประชาชนมีความตื่นตัว สามารถเข้าถึงข้อมูลด้านสุขภาพได้หลายรูปแบบ และประกอบกับมีโรคอุบัติใหม่-อุบัติซ้ำ ร่วมด้วยมากมาย
ชมรมร้านขายยาจังหวัดสงขลา จึงจัดให้มีการประชุมวิชาการแก่ร้านขายยาในจังหวัดสงขลาทุกๆ 3 เดือน ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 โดยเปิดโอกาสให้เภสัชกรประจำร้านขายยาในจังหวัดสงขลาและจังหวัดใกล้เคียง สมัครเข้าร่วมประชุม สำหรับเนื้อหาในครั้งนี้จะประกอบด้วย การรักษาอาการท้องเสียและอาการท้องผูก การพิจารณาเลือกใช้อาหารสำหรับเด็กทารกและเด็กเล็ก ที่มีความเหมาะสม ความเหมือนความต่างของนมแพะกับผลิตภัณฑ์นมอื่นๆ ที่ใช้ในการเลี้ยงทารก
วัตถุประสงค์
1. เพื่อทบทวน เพิ่มเติม ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสาเหตุ อาการ และการดูแลรักษาผู้ป่วยท้องผูก ท้องเสีย ที่พบในร้านยา
2. เพื่อทบทวน ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพิจารณาเลือกอาหารนมสำหรับเลี้ยงทารกและเด็กเล็ก
3. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุม สามารถนำความรู้ที่ได้ไปพิจารณา ปรับใช้ให้เข้ากับบริบทของตนเอง
4. เพื่อเป็นกิจกรรมส่งเสริมระบบการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ (CPE)
คำสำคัญ
ท้องเสีย ท้องผูก นมแพะ ร้านยา