การประชุมวิชาการ
วิชาการชมรมร้านขายยาจังหวัดตรัง Management of Comorbid Mood and Anxiety Disorders และ Stroke ยิ่งเร็ว ยิ่งรอด ยิ่งปลอดภัย
ชื่อการประชุม วิชาการชมรมร้านขายยาจังหวัดตรัง Management of Comorbid Mood and Anxiety Disorders และ Stroke ยิ่งเร็ว ยิ่งรอด ยิ่งปลอดภัย
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รหัสกิจกรรม 1004-2-000-015-03-2560
สถานที่จัดการประชุม โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จังหวัดตรัง
วันที่จัดการประชุม 12 มีนาคม 2560
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรร้านยาในจังหวัดตรังและใกล้เคียง จำนวน 150 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
กลุ่มโรคทางอารมณ์และวิตกกังวล กับกลุ่มโรคหลอดเลือดสมอง ต่างเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตประจำวัน ประสิทธิภาพการทำงาน และการเข้าสังคมของผู้ที่เป็นโรค ผู้ป่วยหรือญาติอาจเลือกที่จะเข้ามาปรึกษาร้านยา ขอเติมยาต่อเนื่องจากที่รักษากับแพทย์อยู่ เภสัชกรร้านยาจึงควรได้รับการส่งเสริมให้มีความรู้เรื่องโรคดังกล่าว ตลอดจนยาที่ใช้รักษา เพื่อดูแลผู้ป่วยที่มาใช้บริการกับร้านยาได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาสอดคล้องกับการรักษาในสถานพยาบาลหลัก ไม่ขาดการรักษา หยุดใช้ยา หรือใช้ยาโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ มีคุณภาพชีวิตและสุขภาพจิตที่ดีขึ้น ในขณะเดียวกันร้านยาก็ยังต้องเรียนรู้ที่จะมีบทบาทในการช่วยคัดกรอง ส่งต่อ และแนะนำการดูแลป้องกันสุขภาพเพื่อหลีกเลี่ยงการสูญเสียอีกทางหนึ่งด้วย
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้ารับอบรมมีความรู้ในเรื่อง Management of Comorbid Mood and Anxiety Disorders และ โรคหลอดเลือดสมอง
คำสำคัญ
Comorbid , Anxiety Disorders, Depression, โรคหลอดเลือดสมอง, Stroke
วิธีสมัครการประชุม
-