การประชุมวิชาการ
ประชุมวิชาการ งานมหกรรมการแพทย์แผนไทย ภาคใต้
ชื่อการประชุม ประชุมวิชาการ งานมหกรรมการแพทย์แผนไทย ภาคใต้
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รหัสกิจกรรม 1004-2-000-013-03-2560
สถานที่จัดการประชุม ณ สนามบินกองทัพอากาศ ตำบลคลองขุด อำเภอเมืองสตูล และห้องประชุมโรงแรมสินเกียรติบุรี อ.เมืองสตูล จ.สตูล
วันที่จัดการประชุม 02 -03 มีนาคม 2560
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
กลุ่มเป้าหมาย แพทย์ เภสัชกร พยาบาล แพทย์แผนไทย เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และประชาชนทั่วไป จำนวน ๒๐๐ คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 8 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน การแพทย์ทางเลือกและสมุนไพรไทย เป็นวิถีในการดูแลสุขภาพที่อยู่คู่กับสังคมไทยมาช้านาน มีการรักษาบำบัด ฟื้นฟูและส่งเสริมสุขภาพโดยใช้วิธีธรรมชาติและสอดคล้องกับวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยมุ่งเน้นให้มีการพึ่งพาตนเองด้านสุขภาพตั้งแต่ระดับครอบครัวชุมชนและประเทศชาติ โดยการใช้ภูมิปัญญาที่มีอยู่ดั้งเดิมในสังคมไทย จึงได้จัดทำ โครงการมหกรรมการแพทย์แผนไทยภาคใต้ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย เสริมสร้างกลไกความร่วมมือในระดับภาคและระดับพื้นที่ เครือข่ายบุคลากรด้านการสาธารณสุข ภาคีที่เกี่ยวข้องและประชาชนให้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ คุ้มครอง ส่งเสริมและพัฒนาการใช้ประโยชน์จาก ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย และสมุนไพรในระบบบริการสุขภาพ ตลอดจนมีการประสานงาน ความร่วมมือในด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านและสมุนไพรที่มีประสิทธิภาพในระยะยาวต่อไป
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อสนับสนุน และพัฒนาศักยภาพเครือข่ายบุคลากรด้านการแพทย์แผนไทย ในการอนุรักษ์คุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร
๒. เพื่อให้เครือข่ายบุคลากรการแพทย์แผนไทยในพื้นที่มีส่วนร่วมในการคุ้มครองและส่งเสริมพัฒนาการใช้ประโยชน์จากภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้าน
๓. เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทยให้แก่บุคลากรด้านการสาธารณสุขและประชาชนทั่วไป
๔. เพื่อประชาสัมพันธ์สร้างกระแสสังคม ให้เกิดความตื่นตัวต่อการดูแลสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านไทย การแพทย์ทางเลือกและสมุนไพรไทย
คำสำคัญ
สมุนไพรไทย การแพทย์แผนไทย
วิธีสมัครการประชุม
-