การประชุมวิชาการ
การประชุมวิชาการเภสัชกรคุ้มครองผู้บริโภค สถานการณ์ กฏหมายและนโยบายในปัจจุบัน
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการเภสัชกรคุ้มครองผู้บริโภค สถานการณ์ กฏหมายและนโยบายในปัจจุบัน
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รหัสกิจกรรม 1003-2-000-023-03-2560
สถานที่จัดการประชุม ณ โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด จังหวัดเชียงใหม่
วันที่จัดการประชุม 03 มีนาคม 2560
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรผู้รับผิดชอบงานคุ้มครองผู้บริโภคในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาล ในจังหวัดภาคเหนือ 18 จังหวัด และอาจารย์มหาวิทยาลัย
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 3 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
สถานการณ์คุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทั้งด้านนโยบาย กฏหมาย นอกจากนี้ปัญหาคุ้มครอง
ผู้บริโภคมีจำนวนมากขึ้นและมีความซับซ้อนมากขึ้น ทั้งนี้ในการแก้ไขปัญหาจำเป็นต้องมีองค์ความรู้ด้านวิชาการ ความร่วมมือจากฝ่ายต่างๆ และการสนับสนุน ดังนั้น เพื่อให้เภสัชกรผู้รับผิดชอบคุ้มครองผู้บริโภคสามารถติดตามสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงได้เท่าทันและสามารถจัดการปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับความปลอดภัย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมกับวิทยาลัยคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพแห่งประเทศไทย (วคบท.) สภาเภสัชกรรม แผนงานพัฒนาวิชาการและกลไกคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพ (คคส.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และชมรมเภสัชกรสาธารณสุขจังหวัดภาคเหนือ เขต 1,2 และ 3 จึงเห็นควรจัดประชุมวิชาการ เรื่อง เภสัชกรคุ้มครองผู้บริโภค : สถานการณ์ กฏหมายและนโยบายปัจจุบัน ขึ้น
วัตถุประสงค์
เพื่อให้เภสัชกรผู้รับผิดชอบงานคุ้มครองผู้บริโภคได้รับความรู้ ความเข้าใจต่อสถานการณ์คุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพ กฏหมายและนโยบายที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้เภสัชกรได้แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นเพื่อพัฒนาความรู้และประสบการณ์ทางวิชาการเภสัชกรรมที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพ และนำไปสู่แนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกัน
เพื่อพัฒนาบทบาทของวิชาชีพเภสัชกรรมในการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพ
คำสำคัญ
เภสัชกรคุ้มครองผู้บริโภค สถานการณ์ กฏหมายและนโยบายในปัจจุบัน