การประชุมวิชาการ
โครงการประชุมวิชาการ การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์สำหรับเภสัชกร ครั้งที่ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐
ชื่อการประชุม โครงการประชุมวิชาการ การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์สำหรับเภสัชกร ครั้งที่ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ
รหัสกิจกรรม 1018-2-000-001-03-2560
สถานที่จัดการประชุม โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ เชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
วันที่จัดการประชุม 26 มีนาคม 2560
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมในร้านยา โรงพยาบาล และ สถาบันอุดมศึกษา ในเขต ภาคเหนือ จำนวนประมาณ ๑๒๐ คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 4 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการแพทย์ และสาธารณสุข ส่งผลให้มีวิวัฒนาการของยาคุมกำเนิดและการดูแลรักษาสุขภาพเกิดขึ้นมากมาย สำหรับยาคุมกำเนิดนั้น นอกจากประสิทธิภาพในการคุมกำเนิดแล้ว ยาคุมกำเนิดบางชนิด ยังมีประสิทธิภาพด้านอื่นๆ อีก ประกอบกับในปัจจุบันเป็นยุคที่ข้อมูลข่าวสาร มีการแพร่กระจายอย่างรวดเร็ว ทำให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสารได้หลากหลายทาง เช่น ทางโทรทัศน์ วิทยุ และอินเตอร์เน็ต จึงทำให้บุคลากรทางสุขภาพ อาจเข้าใจได้ว่า ข้อมูลข่าวสารบางอย่าง ประชาชนคงจะมีความรู้ ความเข้าใจเป็นอย่างดีแล้ว เช่น ในเรื่องการเลือกใช้ยาคุมกำเนิด เป็นต้น ซึ่งยาคุมกำเนิดแต่ละชนิด ก็มีความเหมาะสมในการเลือกใช้ที่แตกต่างกัน ดังนั้น การแนะนำและเลือกใช้ยาคุมกำเนิดให้เหมาะกับแต่ละบุคคล เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ก็ถือเป็นอีกภารกิจหลักของเภสัชกร ซึ่งเป็นบุคลากรผู้ให้บริการด้านสุขภาพที่มีความใกล้ชิดกับผู้ป่วยมากที่สุด สมควรที่จะได้รับการพัฒนา เพิ่มพูนองค์ความรู้ใหม่ที่ทันต่อวิวัฒนาการอย่างสม่ำเสมอ
การส่งเสริมและพัฒนาความรู้ทางวิชาการด้านเภสัชกรรม จึงเป็นกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องที่มีประโยชน์ต่อวิชาชีพเภสัชกรรม เพื่อพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของเภสัชกร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมกับ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลนครพิงค์ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ชมรมเภสัชกรจังหวัดเชียงใหม่ และ ชมรมเภสัชกรจังหวัดเชียงราย จึงจัดให้มีการประชุมวิชาการ การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาตร์สำหรับเภสัชกร ในหัวข้อ Life to the Fullest ขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เภสัชกรผู้ประกอบวิชาชีพทางเภสัชกรรม ได้เรียนรู้และรับทราบถึงวิทยาการใหม่ๆ สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับ ไปประยุกต์ในการปฏิบัติงานภายในองค์กรและกับผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด ช่วยให้เกิดการพัฒนาศักยภาพของเภสัชกรให้มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้ของผู้เข้าร่วมประชุม ในเรื่อง แนวทางการเลือกใช้ยาคุมกำเนิด การจัดการเรื่องระบบทางเดินอาหารที่พบบ่อย และวิทยาการใหม่ๆ ในการดูแลสุขภาพ ได้อย่างเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดแก่ผู้มารับบริการ
๒. เพื่อให้เภสัชกรผู้ปฏิบัติงานในร้านยา สามารถ ซักประวัติ จ่ายยา ให้คำปรึกษาและแนะนำการปฏิบัติตัว ให้กับผู้ที่มารับบริการได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
๓. สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ในวิชาชีพเภสัชกรรมที่ปฏิบัติงานอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
คำสำคัญ
hormone, Gastrointestinal disease, Osteoporosis
วิธีสมัครการประชุม
ผ่านเวปไซต์ชมรมเภสัชกรเชียงใหม่ http://www.cmrxclub.com/