การประชุมวิชาการ
การอบรมและพัฒนาระบบการใช้ยาอย่างสมเหตุผล จังหวัดชัยภูมิ ปีงบประมาณ 2560
ชื่อการประชุม การอบรมและพัฒนาระบบการใช้ยาอย่างสมเหตุผล จังหวัดชัยภูมิ ปีงบประมาณ 2560
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รหัสกิจกรรม 1005-2-000-028-02-2560
สถานที่จัดการประชุม ณ ห้องประชุมลีลาวดี โรงแรมสยามริเวอร์รีสอร์ท อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
วันที่จัดการประชุม 28 กุมภาพันธ์ 2560
ผู้จัดการประชุม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ
กลุ่มเป้าหมาย แพทย์ เภสัชกร พยาบาลและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวนทั้งสิ้น 200 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 5.25 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
จัดโดย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ การประชุมอบรมและพัฒนาระบบการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ประจำปี 2560 โดยกลุ่มเป้าหมายของการประชุมอบรมในครั้งนี้ประกอบด้วย แพทย์ เภสัชกร พยาบาลและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวนทั้งสิ้น 200 คน
วัตถุประสงค์
มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาโรงพยาบาลในจังหวัดชัยภูมิให้มีการใช้ยาอย่างสมเหตุผลและส่งเสริมการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างรับผิดชอบ (Responsible Use of Antibiotics ; RUA) ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) และหน่วยบริการปฐมภูมิ อีกทั้งยังมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีการส่งเสริมการใช้ยาสมุนไพรทดแทนยาปฏิชีวนะ
คำสำคัญ
การใช้ยาอย่างสมเหตุผล
วิธีสมัครการประชุม
ออนไลน์