การประชุมวิชาการ
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 ชมรมร้านขายยาภาคตะวันออก
ชื่อการประชุม การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 ชมรมร้านขายยาภาคตะวันออก
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
รหัสกิจกรรม 1015-2-000-006-03-2560
สถานที่จัดการประชุม ณ สวนนงนุชพัทยา อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
วันที่จัดการประชุม 11 มีนาคม 2560
ผู้จัดการประชุม ชมรมร้านขายยาภาคตะวันออก
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรและผู้ช่วยเภสัชกรร้านขายยาในเขตจังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด ฉะเชิงเทรา นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว รวมทั้งสิ้น ประมาณ 500 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 3 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
โรคทางระบบทางเดินอาหารเป็นปัญหาสำคัญ ที่พบบ่อยในผู้ป่วยที่เข้ารับบริการทาง
สาธารณสุชในทุกระดับตั้งแต่ระดับร้านขายยา คลินิก จนถึงโรงพยาบาลระดับต่างๆ การให้บริการให้การรักษาและแนะนำเบื้องต้นให้กับผู้ป่วยในเบื้องต้น นั้นมีความจำเป็นและสำคัญ ในการแบ่งเบาภาระทางสาธารณสุขของประเทศ ซึ่งมีผู้ป่วยจำนวนมาก ดังนั้นผู้ประกอบการร้านขายยาจึงความจำเป็นต้องมีความรู้เบื้องต้นเดี่ยวกับโรคระบบทางเดินอาหารที่พบบ่อย ได้แก่
โรคกรดไหลย้อน ภาวะปวดท้อง dyspepsia โรคกระเพาะอาหาร ภาวะท้องผูก ในแง่มุมต่างๆได้แก่ ระบุปัญหาที่พบบ่อยของผู้ป่วยโรคระบบทางเดินอาหารในผู้ป่วยเข้ารับการปรึกษาเบื้องต้นที่ร้ายขายยาและสถานพยาบาลระดับต้นได้, มีความเข้าใจเรื่องกลไกการเกิดโรคที่พบบ่อยโดยสรุปได้, มีความเข้าใจถึงสัญญาณอันตรายสำคัญของโรคระบบทางเดินอาหารที่มีความจำเป็นต้องส่งต่อถึงแพทย์ และให้การดูแลรักษาเบื้องต้นผู้ป่วยที่มีปัญหาที่พบบ่อยของผู้ป่วยโรคระบบทาง
เดินอาหารและให้คำแนะนำในการปฎิบัติตัวเบื้องต้นแก่ผู้ป่วยที่เหมาะสมได้
สำหรับปัญหาที่พบบ่อยในโรคตับนั้น ควรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาการเบื้องต้นของโรคตับ สาเหตุที่สำคัญของโรคตับ และ โรคตับคั่งไขมันซึ่งเป็นปัญหาที่พบบ่อยขึ้นอย่างต่อเนื่อง และอาจจะกลายเป็นปัญหาโรคตับที่สำคัญที่สุดในอนาคต ในแง่กลไกการเกิดโรค แนวทางการรักษาและการให้คำแนะนำเบื้องต้น สำหรับการดูแลสุขภาพของผู้ป่วย
วัตถุประสงค์
เพื่อให้เภสัชกรและผู้ช่วยเภสัชกรทราบถึงอาการของโรคในระบบทางเดินอาหารและตับพร้อมทั้งสามารถจ่ายยาได้อย่างถูกต้องกับโรคและอาการที่มีในผู้ป่วย
คำสำคัญ
โรคกรดไหลย้อน, โรคกระเพาะอาหาร, อาการท้องผูกเรื้อรัง, ไขมันคั่งตับ