การประชุมวิชาการ
การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดบริการเภสัชกรรมปฐมภูมิในบทบาทของหน่วยบริการประจำ
ชื่อการประชุม การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดบริการเภสัชกรรมปฐมภูมิในบทบาทของหน่วยบริการประจำ
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
รหัสกิจกรรม 1015-2-000-005-02-2560
สถานที่จัดการประชุม โรงแรมโกลเด้นซิตี้ อ.เมือง จ.ระยอง
วันที่จัดการประชุม 27 กุมภาพันธ์ 2560
ผู้จัดการประชุม สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกร เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ในเขตสุขภาพที่ 6 เจ้าหน้าที่สำนักงานหลักประกันสุขภาแห่งชาติ เขต6 ระยอง รวม 80 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 4.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
พื้นที่เขตสุขภาพที่ 6 ประกอบด้วยจังหวัดที่มีความหนาแน่นของประชากรจำนวนมาก เนื่องจากเป็นพื้นที่อุตสาหกรรม อาจทำให้ประชาชนเขตเมือง หรือประชาชนบางกลุ่มวัย มีปัญหาการเข้าถึงบริการ จึงจำเป็นต้องขยายระบบบริการปฐมภูมิเขตเมือง รองรับการดูแลคนเขตเมืองที่ยังเข้าไม่ถึงการบริการ เพื่อให้เภสัชกรเข้าใจแนวทางการดำเนินงานเภสัชกรรมปฐมภูมิ ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์การตรวจประเมินเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการ และแนวทางการพัฒนางานบริการเภสัชกรรมปฐมภูมิในหน่วยบริการประจำและหน่วยบริการปฐมภูมิ เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานเภสัชกรรมปฐมภูมิในบทบาทของหน่วยบริการประจำ ทราบแนวทางการสร้างความร่วมมือระหว่างเภสัชกรของหน่วยบริการ และหน่วยงานอื่นๆเช่น ภาคส่วนท้องถิ่น รวมถึงสามารถจัดบริการเภสัชกรรมปฐมภูมิสำหรับกลุ่มวัย หรือประชาชนที่ยังเข้าไม่ถึงบริการกลุ่มภารกิจสนับสนุนเครือข่ายระบบบริการสุขภาพได้ สำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 6 ระยอง จึงเห็นควรจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดบริการเภสัชกรรมปฐมภูมิในบทบาทของหน่วยบริการประจำ
วัตถุประสงค์
1.เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดบริการเภสัชกรรมปฐมภูมิในบทบาทของหน่วยบริการประจำ
2.เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดบริการปฐมภูมิเขตเมืองโดยภาคส่วนท้องถิ่นหรือภาคเอกชน
คำสำคัญ