การประชุมวิชาการ
การประชุมวิชาการ เรื่อง Restart สมุนไพร ใช้อย่างไรให้ Smart ในร้านขายยา
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการ เรื่อง Restart สมุนไพร ใช้อย่างไรให้ Smart ในร้านขายยา
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รหัสกิจกรรม 1003-2-000-020-03-2560
สถานที่จัดการประชุม ณ โรงแรมวังคำ จังหวัดเชียงราย
วันที่จัดการประชุม 26 มีนาคม 2560
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรจังหวัดเชียงใหม่ เภสัชกรจังหวัดเชียงราย และขังหวัดใกล้เคียง
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ในปัจจุบันพบว่า สมุนไพรมีการนำมาใช้ในการดูแลสุขภาพอย่างแพร่หลาย ทั้งเพื่อการรักษา ส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค มีการใช้ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรทั้งในรูปแบบเสริมการรักษากับยาแผนปัจจุบัน หรือใช้ทดแทนการรักษาด้วยยาแผนปัจจุบัน ตลอดจนมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยาจากสมุนไพรเพิ่มขึ้น ทั้งในร้านยา ร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ และร้านสะดวกซื้อทั่วไป เนื่องจากปัจจุบันประชาชนมีความเชื่อในด้านของความปลอดภัยและประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์เหล่านี้
ชมรมเภสัชกรจังหวัดเชียงใหม่และกลุ่มเภสัชกรจังหวัดเชียงราย ได้เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ให้แก่เภสัชกรและผู้ปฏิบัติงานในการดูแลผู้ป่วยทั้งในร้านยา โรงพยาบาล และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ที่ปัจจุบันพบว่า มีการใช้และมีการจำหน่ายสมุนไพร ยาแผนโบราณ ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่เกี่ยวเนื่องกับสมุนไพร ทั้งใช้ในการรักษาโรค การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคและการฟื้นฟูสุขภาพเพิ่มมากขึ้น จึงได้จัดประชุมวิชาการ เรื่อง Restart สมุนไพร ใช้อย่างไรให้ Smart ในร้านขายยา ในรูปแบบบรรยาย ครึ่งวัน เนื้อหาประกอบด้วยข้อมูลวิชาการเกี่ยวกับสมุนไพรที่มีหลักฐานเชิงประจักษ์ในเรื่องการรักษาโรค การใช้ยาสมุนไพร ยาแผนโบราณและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่เกี่ยวข้องข้องกับสมุนไพรที่นิยมใช้ในร้านขายยาในปัจจุบัน
วัตถุประสงค์
ส่งเสริมให้เภสัชกรที่ดูแลผู้ป่วยทั้งในร้านยาและโรงพยาบาล ได้ทราบสถานการณ์และสามารถค้นหาข้อมูลหลักฐานเชิงประจักษ์และแปลผลข้อมูลการวิจัยเกี่ยวกับผลิตภัณพฑ์สมุนไพรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
พัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรในกลุ่มอาการที่พบบ่อยและโรคเรื้อรัง รวมถึงผลของสมุนไพรต่อการทำงานของตับและไต ปฏิกิริยาระหว่างผลิตภัณฑ์สมุนไพร รวมถึงข้อมูลที่เป็นปัจจุบันของสมุนไพรที่กำลังเป็นที่นิยมใช้
คำสำคัญ
สมุนไพร ใช้อย่างไร