การประชุมวิชาการ
การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 3/2560 เรื่อง How to manage common primary headache in drug store
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 3/2560 เรื่อง How to manage common primary headache in drug store
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รหัสกิจกรรม 1003-2-000-019-03-2560
สถานที่จัดการประชุม ณ โรงแรมดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่
วันที่จัดการประชุม 19 มีนาคม 2560
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กลุ่มเป้าหมาย สมาชุกชมรมร้านขายยาจังหวัดเชียงใหม่
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 3/2560
เรื่อง How to manage common primary headache in drug store
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้เกิดการเลือกใช้สมุนไพรอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
2. เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเภสัชกรและเจ้าของร้านยา
คำสำคัญ
How to manage common primary headache in drug store