การประชุมวิชาการ
โครงการพัฒนาทักษะการสอนในศตวรรษที่ 21 เป็น Transformative Education : การอบรม เรื่อง Development of Critical Thinking and Problem Solving in Pharmacy Students
ชื่อการประชุม โครงการพัฒนาทักษะการสอนในศตวรรษที่ 21 เป็น Transformative Education : การอบรม เรื่อง Development of Critical Thinking and Problem Solving in Pharmacy Students
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รหัสกิจกรรม 1003-2-000-017-04-2560
สถานที่จัดการประชุม ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันที่จัดการประชุม 28 เมษายน 2560
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กลุ่มเป้าหมาย อาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 3 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
จากวิสัยทัศน์ของคณะเภสัชศาสตร์ “คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้นาในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมและคุณภาพ สร้างและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านเภสัชกรรม เพื่อรับใช้สังคม” นามาสู่การกาหนดเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ คือ บัณฑิตมีคุณธรรม คุณภาพ และเป็น global citizen
การที่จะดาเนินงานให้บรรลุเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ข้างต้น มีบัณฑิตที่สามารถเป็นพลเมืองโลก เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุล ทั้งด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตสานึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลก ยอมรับความแตกต่างของประชาคมและสังคม ความสามารถในการสื่อสารระดับสากล รู้จักคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ สามารถคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ใช้เทคโนโลยีหาความรู้ รู้จักตนเองและให้เกียรติผู้อื่น มีความรู้ทั้งวิชาการ วิชาชีพและทักษะชีวิตที่จาเป็นต่อการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ตลอดจนทักษะที่จาเป็นสาหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 รวมถึงการเป็นเภสัชกรที่มีบทบาทเป็นเภสัชกรในระบบสุขภาพตามที่องค์การอนามัยโลกกาหนดไว้ (The seven star pharmacist) คณะเภสัชศาสตร์ จึงเห็นควรให้มีการพัฒนาอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอน พัฒนาทักษะการสอนในศตวรรษที่ 21 เป็น transformative education เพื่อให้นักศึกษาสามารถพัฒนาตนเองจนเป็นบัณฑิตที่มีคุณธรรมและคุณภาพ สร้างและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านเภสัชกรรมเพื่อรับใช้สังคมต่อไป
วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอน และการประเมินผลการเรียนการสอนที่จะนาไปสู่การสร้างบัณฑิตที่เป็นพลเมืองโลก และเป็นผู้ที่มีบทบาทตามที่องค์การอนามัยโลกกาหนด (The seven star pharmacist)
คำสำคัญ
Development of Critical Thinking and Problem Solving in Pharmacy Students