การประชุมวิชาการ
โครงการส่งเสริมศักยภาพคณาจารย์ด้านการวิจัย (Smart Researcher) ครั้งที่ 1
ชื่อการประชุม โครงการส่งเสริมศักยภาพคณาจารย์ด้านการวิจัย (Smart Researcher) ครั้งที่ 1
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รหัสกิจกรรม 1003-2-000-015-02-2560
สถานที่จัดการประชุม ณ คณะเภสัชศาสตร์
วันที่จัดการประชุม 27 กุมภาพันธ์ 2560
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กลุ่มเป้าหมาย อาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2.75 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณะฯ มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นสถาบันแห่งการวิจัยในระดับสากล โดยได้กำหนดนโยบายและทิศทางการวิจัย และมีระบบสนับสนุนการวิจัยมาอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าผลงานวิจัยที่ผ่านมาได้แสดงให้เห็นว่าบุคลากรและนักศึกษาของคณะฯ เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม และสามารถก่อให้เกิดประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้ แต่ในสภาวะที่มีการแข่งขันสูง รวมทั้งทรัพยากรทางการวิจัยที่จำกัด จึงมีความจำเป็นที่ผู้วิจัยจะต้องได้รับการเพิ่มพูนความรู้ และทักษะที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย เช่น การเขียนข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุน การจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร การเขียนงานวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ หรือหัวข้ออื่นๆ มีความสนใจร่วมกัน เพื่อเป็นการส่งเสริมศักยภาพด้านการวิจัยและเผยแพร่ผลงาน
วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรได้เพิ่มพูนศักยภาพในการสร้างสรรค์งานวิจัย อันจะนำไปสู่ผลงานวิจัยในระดับสากล
คำสำคัญ
Smart Researcher