การประชุมวิชาการ
การประชุมวิชาการ เรื่อง ความรู้และทักษะการประเมินอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาสำหรับเภสัชกรและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเครือข่ายจังหวัดแพร่
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการ เรื่อง ความรู้และทักษะการประเมินอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาสำหรับเภสัชกรและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเครือข่ายจังหวัดแพร่
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รหัสกิจกรรม 1003-2-000-014-02-2560
สถานที่จัดการประชุม ณ โรงพยาบาลแพร่
วันที่จัดการประชุม 17 กุมภาพันธ์ 2560
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเครือข่ายจังหวัดแพร่
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2.75 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ผู้ป่วยต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล และอาจก่อให้เกิดความเจ็บป่วยหรือทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตได้ การมีระบบการเฝ้าระวังและติดตามเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาจึงเป็นกระบวนการหนึ่งในการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านยา ซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่งในขณะที่ผู้ป่วยได้รับยาเพื่อที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดจากยา
ในปีงบประมาณ 2557-2559 โรงพยาบาลแพร่ได้พัฒนาระบบเฝ่าระวังและติดตามเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพโดยครอบคลุมเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ในทุกสาเหตุ ได้แก่ ความคลาดเคลื่อนทางยา การใช้ยาในทางที่ผิด และการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา รวมถึงการพัฒนาเครือข่ายการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ทั้งในระดับโรงพยาบาลและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในเครือข่าย เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงต่อข้อมูลร่วมกันระหว่างแพทย์ เภสัชกร พยาบาลและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตามการส่งต่อข้อมูลอาการไม่พึงประสงค์จากยาระหว่างเครือข่ายจังหวัดแพร่ซึ่งประกอบด้วยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขตอำเภอเมืองแพร่ และโรงพยาบาลชุมชนในจังหวัดแพร่ ยังไม่ครอบคลุมทุกหน่วยบริการ ดังนั้ เพื่อให้เกิดการเฝ้าระวังอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยามีความครอบคลุมมากขึ้น กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลแพร่จึงจัดทำโครงการนี้ขึ้นเพื่อขยายเครือข่ายการเฝ้าระวังความปลอดภัยและส่งต่อข้อมูลการติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาอย่างเป็นระบบ โดยการจัดประชุมวิชาการให้ความรู้และฝึกทักษะการประเมินและติดตามอาการไม้พึงประสงค์จากการใช้ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพและการจัดทำเว็บไซด์สำหรับเชื่อมโยงส่งต่อข้อมูลภายในเครือข่าย ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดระบบการติดตามเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านยาที่มีประสิทธิภาพและเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยต่อไป
วัตถุประสงค์
เพื่อขยายเครือข่ายการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านยาและการเฝ้าระวังการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากผลิตภัณฑ์สุขภาพให้แก่สถานพยาบาลในจังหวัดแพร่
เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะในการประเมินและติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาแก่บุคลากรในเครือข่ายจังหวัดแพร่
เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับความปลอดภัยจากการใช้ยาและลดความเสี่ยงจากการเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากยา
คำสำคัญ
ความรู้และทักษะการประเมินอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา