การประชุมวิชาการ
ชีวิตคู่ : เรื่องรักสดใส สุขภาพกายและใจสุขสม (Happy love Happy health)
ชื่อการประชุม ชีวิตคู่ : เรื่องรักสดใส สุขภาพกายและใจสุขสม (Happy love Happy health)
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
รหัสกิจกรรม 1015-2-000-004-02-2560
สถานที่จัดการประชุม โรงแรมคามิโอ แกรนด์ จังหวัดระยอง
วันที่จัดการประชุม 26 กุมภาพันธ์ 2560
ผู้จัดการประชุม ชมรมร้านขายยา จังหวัดระยอง
กลุ่มเป้าหมาย สมาชิกชมรมร้านยาและเภสัชกร ในจังหวัดระยอง
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
เนื่องด้วยทางชมรมร้านขายยาจังหวัดระยองร่วมกับหสน.โรงงานเภสัชกรรมพอนด์ เคมิคอล ประเทศไทย สำนักงานใหญ่ และบริษัท มาซา แลบ จำกัด ได้จัดประชุมวิชาการเพื่อให้ความรู้ update เรื่องยาคุมกำเนิดและจิตวิทยาในชีวิตคู่ซึ่งมีเรื่องการคุมกำเนิดมาเกี่ยวข้องจึงได้มีการจัดงานครั้งนี้เนื่องด้วยยาคุมกำเนิดส่วนใหญ่ทางสมาชิกทางร้านยาได้รู้ข้อมูลและมีการจัดงานประชุมจากหลายบริษัทซึ่งสมาชิกที่เป็นเภสัชกรส่วนใหญ่รู้ข้อมูลยาคุมกำเนิดอยู่แล้ว แต่การจัดงานครั้งนี้จะมีเรื่องในการใช้จิตวิทยามาเกี่ยวข้องเพื่อให้ทางเภสัชกรได้รู้ข้อมูลทางด้านจิตวิทยาและลักษณะของบุคคลที่นอกเหนือไปจากชีวิตคู่และจะได้นำมาประยุกต์ใช้กับคนไข้ในร้านยาในแต่ละบุคคลได้ นอกเหนือจากนี้ก็ยังมีเรื่องบรรยายวิชาการยาคุมกำเนิดร่วมด้วย
วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการและบริหารคนไข้ในเรื่องการใช้ยาคุมกาเนิดและถุงยางอนามัยในร้านขายยา
2. เพื่อให้เกิดการเลือกใช้ยาคุมกาเนิดและถุงยางอนามัยที่เหมาะสมในร้านขายยา
3. เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกลุ่มเภสัชกรเจ้าของร้านยา
คำสำคัญ
ยาเม็ดคุมกำเนิด ถุงยางอนามัย ชีวิตคู่ ความรัก การสื่อสารในคู่สมรส กิจกรรมทางเพศ ปัญหาเกี่ยวกับชีวิตคู่