การประชุมวิชาการ
การประชุมแนวทางโครงการพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังโดยร้านยาคุณภาพ
ชื่อการประชุม การประชุมแนวทางโครงการพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังโดยร้านยาคุณภาพ
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2002-2-000-004-02-2560
สถานที่จัดการประชุม ณ ห้อง ไมด้า 1 ชั้น 2 โรงแรมไมด้า ถนนงามวงศ์วาน นนทบุรี
วันที่จัดการประชุม 19 กุมภาพันธ์ 2560
ผู้จัดการประชุม สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
กลุ่มเป้าหมาย สมาชิกสมาคมเภสัชกรรมชุมชน(ประเทศไทย) จำนวน 50-60 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 3.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ปัญหาโรคเรื้อรังไม่ติดต่อ ( NCDs) ได้แก่เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ยังคงเป็นปัญหาเพิ่มขึ้นในประชากรทั้งประเทศโดยเฉพาะกลุ่มคนในเมืองใหญ่เช่นกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้นื่องมาจากมีปัจจัยการดำรงชีวิตที่มีความเสี่ยงที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ งบประมาณค่ายาในการรักษาโรคเหล่านี้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง กระบวนการรณรงค์เพื่อการป้องกันซึ่งคือการคัดกรองความเสี่ยงให้แก่ประชาชนเพื่อให้เขาเหล่านั้นได้ทราบสภาวะความเสี่ยงที่จะเป็นโรคของตนอันเป็นแนวทางของการป้องกันโรคจึงดีกว่าการรักษา ทางสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติจึงได้อนุมัติงบประมาณในการเก็บข้อมูลการบริการคัดกรองฯ รวมทั้งกิจกรรมอื่นๆ เช่นการดูแลเรื่องการใช้ยาในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง การเยี่ยมบ้าน การเลิกบุหรี่ ซึ่งล้วนเป็นกิจกรรมที่เพิ่มคุณภาพในการรักษาและเพิ่มคุณภาพของการใช้ยาให้ได้ประสิทธิผลตรงตามที่แพทย์สั่งจ่ายโดยดำเนินการผ่านทางร้านยา ซึ่งตั้งอยู่ใกล้ชุมชน สามารถช่วยเติมเต็มระบบสุขภาพได้
ปัญหาวัยรุ่น ตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ เป็นอีกปัญหาหนึ่งซึ่งเพิ่มขึ่นในสังคมไทยอย่างน่าตกใจ กระบวนการป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรไม่สามารถทำได้ด้วยปัจจัยต่างๆของสังคมปัจจุบันและพฤติกรรมเสี่ยงของวัยรุ่น ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีการให้ความรู้แก่วัยรุ่น ซึ่งร้านยาเป็นสถานบริการที่เป็นที่พึ่งของชุมชนสามารถเป็นผู้ให้คำปรึกษาในเบื้องต้นในกรณีที่เกิดปัญหาดังกกล่าว รวมทั้งการให้ความรู้เพื่อการคุมกำเนิดที่ถูกต้อง รวมทั้งความรู้ในเรื่องโรคที่เกิดจากการมีเพศสัมพันธ์ รวมทั้งการให้คำแนะนำที่ถูกต้องเพื่อการยุติการตั้งครรภ์อย่างถูกต้องและปลอดภัยกรณีที่เป็นความจำเป็นทีได้รับการพิจารณาอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
วัตถุประสงค์
เพื่อเพิ่มศักยภาพเภสัชกรชุมชนที่ร่วมโครงการฯ ให้บริการคัดกรองประชาชนผู้มีความเสี่ยงในโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ถุงลมโป่งพอง โรคหลอดเลือดสมองตีบ การเยี่ยมบ้าน การดูแลเรื่องการใช้ยา รวมทั้งวิธีการในการเก็บและบันทึกข้อมูล
คำสำคัญ
ยาที่ใช้ยุติการตั้งครรภ์ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการยุติการตั้งครรภ์ การคัดกรองความเสี่ยงโรคเรื้อรัง การดูแลเรื่องการใช้ยา (MTM ) การเยี่ยมบ้าน ( H