การประชุมวิชาการ
การประชุมวิชาการทางเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 2 “Macromolecule Crystallography”
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการทางเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 2 “Macromolecule Crystallography”
สถาบันหลัก สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
รหัสกิจกรรม 1016-2-000-006-02-2560
สถานที่จัดการประชุม ห้องปฏิบัติการเภสัชศาสตร์ อาคารศูนย์เครื่องมือและวิทยาศาสตร์ 6 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
วันที่จัดการประชุม 16 -17 กุมภาพันธ์ 2560
ผู้จัดการประชุม สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
กลุ่มเป้าหมาย
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 8 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
การศึกษาหาโครงสร้างสามมิติในระดับอะตอมของสารชีวโมเลกุลขนาดใหญ่ที่เป็นเป้าหมายของยา เช่น โปรตีนและกรดนิวคลีอิก โดยอาศัยรังสี X-ray หรือแสง Synchrotron มีความสำคัญอย่างยิ่งในการประยุกต์ใช้เพื่อการออกแบบและพัฒนายาใหม่ด้วย Structural-based Drug Design เทคนิคการศึกษาโครงสร้างของของสารชีวโมเลกุล “Macromolecule Crystallography” หรือ “Protein Crystallography” เริ่มจากการเตรียมผลึกตัวอย่างโปรตีน การเก็บและการขนส่งตัวอย่างผลึกโปรตีน การศึกษาการเลี้ยวเบนด้วยรังสี X-ray หรือแสง Synchrotron ตลอดจนการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลด้วยโปรแกรมชีวสารสนเทศ (Bioinformatics) จึงเห็นได้ว่าเทคนิคดังกล่าวเป็นเทคโนโลยีขั้นสูงและต้องอาศัยความเชี่ยวชาญในการดำเนินการทดลอง
ในปัจจุบันนี้ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) เป็นหน่วยงานเดียวในประเทศไทยที่ให้บริการในการใช้แสง Synchrotron อันเป็นแสงที่เกิดจากการแผ่รังสีแม่เหล็กไฟฟ้าเพื่อใช้ประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์และการบริการวิชาการ ตลอดจนทางสถาบันมีนักวิทยาศาสตร์ในระบบลำเลียงแสงซึ่งมีความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาที่ให้คำแนะนำปรึกษาและช่วยเหลือนักวิจัย ดังนั้นนักวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพรวมถึงสาขาเภสัชศาสตร์ จำเป็นต้องศึกษาเรียนรู้และพัฒนาทักษะความก้าวหน้าของวิทยาการด้าน Macromolecule Crystallography เพื่อช่วยให้นักวิจัยสามารถตอบโจทย์ปัญหาการวิจัยในระดับอะตอมถึงกลไกการทำงานของโปรตีน องค์ประกอบของบริเวณ catalytic site ของเอนไซม์เป้าหมาย ผลการผ่าเหล่าของยีนหรือโปรตีนต่อการเกิดพยาธิสภาพของโรค ตลอดจนการออกแบบและพัฒนายาใหม่โดยใช้โครงสร้างของเป้าหมายยาเป็นฐาน ในการนี้ สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ และศูนย์ความเป็นเลิศด้านยาและเครื่องสำอาง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Macromolecule Crystallography” เพื่อเพิ่มพูนความรู้และความเข้าใจในความก้าวหน้าในวิทยาการด้าน Macromolecule Crystallography ตลอดจนการพัฒนาทักษะการตกผลึกโปรตีนและการเก็บรักษาเพื่อใช้ประโยชน์ในงานวิจัยต่อไปได้
วัตถุประสงค์
1) ผู้เข้าร่วมประชุมได้เพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) และการให้บริการด้านแสงซินโครตรอนของสถาบัน
2) ผู้เข้าร่วมประชุมได้เพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับเทคนิค Macromolecule Crystallography
3) ผู้เข้าร่วมประชุมได้เพิ่มพูนทักษะการตกผลึกโปรตีน การเก็บผลึกโปรตีนและการวิเคราะห์ข้อมูล
คำสำคัญ