การประชุมวิชาการ
งานประชุมใหญ่สมัยสามัญประจำปี๒๕๖๐ชมรมร้ายขายยาจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ชื่อการประชุม งานประชุมใหญ่สมัยสามัญประจำปี๒๕๖๐ชมรมร้ายขายยาจังหวัดสุราษฎร์ธานี
สถาบันหลัก สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
รหัสกิจกรรม 1016-2-000-005-02-2560
สถานที่จัดการประชุม ณ โรงแรมแก้วสมุยรีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
วันที่จัดการประชุม 12 กุมภาพันธ์ 2560
ผู้จัดการประชุม ชมรมร้านขายยาจังหวัดสุราฎร์ธานี
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมในร้านขายยา และโรงพยาบาล ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน ๓๐๐ คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 3 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
การจัดงานประชุมใหญ่สมัยสามัญประจำปีของชมรมร้านขายยาจะจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อเป็นการพบปะสังสรรค์ในสมาชิกในจังหวัดสุราษฎร์ธานี แต่เนื่องด้วยปัจจุบันร้านขายยาในจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น และความแออัดในโรงพยาบาลเพิ่มมากขึ้น ทำให้ประชาชนหันมารับบริการในร้านขายยาเพิ่มขึ้น ทำให้ร้านขายยาเข้ามามีบทบาทมากขึ้นในสังคม อีกทั้งข้อบังคับของสภาเภสัชกรรมให้เก็บหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องเพื่อใช้ในการต่อใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ดังนั้นทางชมรมร้านขายยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีจึงเล็งเห็นแนวทางในการเพิ่มศักยภาพในการให้บริการของร้านขายยา จึงพิจารณาให้มีการจัดประชุมวิชาการให้แก่เภสัชกรในจังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดใกล้เคียง เพื่อเป็นการพัฒนาเพิ่มเติมความรู้ทางด้านวิชาการให้ทันสมัยอยู่เสมอ เพื่อให้ได้ประโยชน์แก่ผู้มารับบริการในวงกว้างต่อไป อีกทั้งยังมีการจัดบูธแสดงสินค้าและเนื่องด้วยเป็นการสนองพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชจึงจัดให้มีการมอบทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่เรียนดีและประพฤติดีให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ในโรงเรียนประจำอำเภอ จำนวน ๑๙ อำเภอรวม ๒๐ ทุน ทุนละ ๑,๐๐๐ บาทพร้อมด้วยอุปกรณ์กีฬา จำนวน ๒๐ ชุด
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้กับเภสัชกรและสามารถนำมาปรับใช้ในการบริการให้กับประชาชนต่อไป
2. เพื่อเพิ่มเป็นกิจกรรมส่งเสริมระบบการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ (CPE)
คำสำคัญ
ร้านขายยา,ทุนการศึกษา,บูธแสดงสินค้า,CPE