การประชุมวิชาการ
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ งานเภสัชกรรมคลินิก ครั้งที่ 15/2560 เรื่อง Pharmaceutical Care for Patients with Chronic Diseases
ชื่อการประชุม โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ งานเภสัชกรรมคลินิก ครั้งที่ 15/2560 เรื่อง Pharmaceutical Care for Patients with Chronic Diseases
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รหัสกิจกรรม 1004-2-000-012-03-2560
สถานที่จัดการประชุม โรงแรมนารายณ์ สีลม กรุงเทพมหานคร
วันที่จัดการประชุม 06 -10 มีนาคม 2560
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรโรงพยาบาลและคณาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ จำนวน 350 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 30.25 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
โรคเรื้อรัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคในระบบหัวใจและหลอดเลือด ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง และเบาหวาน เป็นโรคซึ่งผู้ป่วยต้องใช้ยาเป็นเวลานาน และผู้ป่วยบางรายต้องรับประทานยาตลอดชีวิต ดังนั้น ผู้ป่วยโรคกลุ่มนี้จึงมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดปัญหาจากยา (Drug related problems, DRPs) เช่น การไม่ให้ความร่วมมือในการใช้ยา การเกิดอันตรกิริยาของยา การเกิดผลอันไม่พึงประสงค์จากยา เป็นต้น การให้บริบาลทางเภสัชกรรมโดยมีเภสัชกรเป็นส่วนหนึ่งในทีมรักษาผู้ป่วย ทำหน้าที่ค้นหาปัญหาจากยาที่อาจจะเกิดขึ้นหรือเกิดขึ้นแล้ว และร่วมกับบุคลากรทางการแพทย์อื่น ๆ ในการหาแนวทางในการป้องกันและแก้ปัญหาดังกล่าว ซึ่งในปัจจุบันผลจากการศึกษาหลายการศึกษาพบว่าการให้บริบาลทางเภสัชกรรมให้ประโยชน์แก่ผู้ป่วยโรคเรื้อรังในหลาย ๆ ด้าน เช่น ช่วยทำให้ผู้ป่วยมีความร่วมมือในการใช้ยามากขึ้น ส่งผลให้ผลการรักษา (outcome) ของผู้ป่วยดีขึ้น และยังช่วยลด adverse events ต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดกับผู้ป่วยได้ เพื่อจะให้เภสัชกรมีความพร้อมในการให้บริบาลทางเภสัชกรรมแก่ผู้ป่วยกลุ่มดังกล่าว เภสัชกรจะต้องมีทักษะในการให้บริบาลทางเภสัชกรรมและต้องมีความรู้เรื่องโรคเรื้อรังที่พบบ่อยและยาที่ใช้ในการรักษาโรคดังกล่าวเป็นอย่างดี

วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้มีความรู้เกี่ยวกับการใช้ยาบำบัดในโรคเรื้อรัง
2.เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมฝึกทักษะการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการใช้ยาบำบัดในโรคเรื้อรังให้กับผู้ป่วย
3.เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถนำความรู้และทักษะที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในงานบริบาลทางเภสัชกรรม
คำสำคัญ
chronic disease, pharmaceutical care, pharmacotherapy
วิธีสมัครการประชุม
-