การประชุมวิชาการ
การใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล
ชื่อการประชุม การใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รหัสกิจกรรม 1004-2-000-010-02-2560
สถานที่จัดการประชุม ห้องประชุมประกายเพชร ชั้น 4 โรงพยาบาลสตูล
วันที่จัดการประชุม 27 กุมภาพันธ์ 2560
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
กลุ่มเป้าหมาย แพทย์ พยาบาลและเภสัชกรประจำโรงพยาบาล , และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง จำนวน 100 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 7 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
การใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลเป็นความจำเป็นเร่งด่วนของประเทศที่ต้องดำเนินการ
เนื่องจากส่งผลต่อการรักษาผู้ป่วยในด้านประสิทธิผล ความคุ้มค่า ความปลอดภัย และสามารถลดการเกิดอาการไม่พึงประสงค์และปัญหาเชื้อดื้อยาได้
องค์การอนามัยโลกมีคำจำกัดความของ “การใช้ยาอย่างสมเหตุผล” ไว้ คือ “ผู้ป่วยได้รับยาที่เหมาะสมกับปัญหาสุขภาพ โดยใช้ยาในขนาดที่เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละราย ด้วยระยะเวลาการรักษาที่เหมาะสม และมีค่าใช้จ่ายต่อชุมชนและผู้ป่วยน้อยที่สุด”
ในประเทศไทย มีการใช้ยาอย่างไม่สมเหตุสมผลเกิดขึ้นทั้งในสถานพยาบาลทุกระดับและชุมชน นับเป็นปัญหาระดับชาติมานานหลายทศวรรษที่สำคัญ เช่น การบริโภคยาปฏิชีวนะอย่างไม่ถูกต้องเหมาะสม พบว่าประชาชนใช้ยาปฏิชีวนะรักษาโรคหวัดซึ่งเกิดจากเชื้อไวรัสอย่างแพร่หลาย ประมาณร้อยละ 40-60 อันก่อให้เกิดปัญหาทางด้านสาธารณสุขตามมาอีกมากมาย เภสัชกรซึ่งควบคุมดูแลระบบยาในโรงพยาบาลมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนการใช้ยาอย่างสมเหตุผล
ดังนั้นกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุขร่วมกับโรงพยาบาลทุกแห่ง จึงเห็นควรให้มีการดำเนินโครงการโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล (RDU hospital) เพื่อให้การดำเนินงานส่งเสริมการใช้ยาสมเหตุสมผลดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งสร้างความตื่นตัวให้โรงพยาบาล ต่อเรื่องการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล
วัตถุประสงค์
1 เพื่อให้โรงพยาบาลในจังหวัดสตูลมีการพัฒนาสู่การเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล (RDU Hospital)
2สร้างเครือข่ายส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลภายในจังหวัด
คำสำคัญ
การใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล
วิธีสมัครการประชุม
-