การประชุมวิชาการ
ประชุมวิชาการชมรม 3 จังหวัดชายเเดนภาคใต้ ครั้งที่ 1/2560
ชื่อการประชุม ประชุมวิชาการชมรม 3 จังหวัดชายเเดนภาคใต้ ครั้งที่ 1/2560
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รหัสกิจกรรม 1004-2-000-009-02-2560
สถานที่จัดการประชุม ห้องประชุมพิมพ์มาดา โรงแรมปาร์ควิว อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
วันที่จัดการประชุม 28 กุมภาพันธ์ 2560
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
กลุ่มเป้าหมาย ร้านขายยาและเภสัชกรที่ปฏิบัติการในร้านขายยาและโรงพยาบาลในจังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส และจังหวัดใกล้เคียงรวมทั้งสิ้นประมาณ 120 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
โรคทางระบบทางเดินอาหารเป็นปัญหาสำคัญ ที่พบบ่อยในผู้ป่วยที่เข้ารับบริการทาง
สาธารณสุขในทุกระดับตั้งแต่ระดับร้านขายยา คลินิก จนถึงโรงพยาบาลระดับต่างๆ การให้บริการให้การรักษาและแนะนำเบื้องต้นให้กับผู้ป่วยในเบื้องต้น นั้นมีความจำเป็นและสำคัญ ในการแบ่งเบาภาระทางสาธารณสุขของประเทศ ซึ่งมีผู้ป่วยจำนวนมาก ดังนั้นผู้ประกอบการร้านขายยาจึงมีความจำเป็นต้องมีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโรคระบบทางเดินอาหารที่พบบ่อย ได้แก่
โรคกรดไหลย้อน ภาวะปวดท้อง dyspepsia โรคกระเพาะอาหาร ภาวะท้องผูก ในแง่มุมต่างๆได้แก่ ระบุปัญหาที่พบบ่อยของผู้ป่วยโรคระบบทางเดินอาหารในผู้ป่วยเข้ารับการปรึกษาเบื้องต้นที่ร้านขายยาและสถานพยาบาลระดับต้นได้, มีความเข้าใจเรื่องกลไกการเกิดโรคที่พบบ่อยโดยสรุปได้, มีความเข้าใจถึงสัญญาณอันตรายสำคัญของโรคระบบทางเดินอาหารที่มีความจำเป็นต้องส่งต่อถึงแพทย์และให้การดูแลรักษาเบื้องต้นผู้ป่วยที่มีปัญหาที่พบบ่อยของผู้ป่วยโรคระบบทางเดินอาหารและให้คำแนะนำในการปฎิบัติตัวเบื้องต้นแก่ผู้ป่วยที่เหมาะสมได้
สำหรับปัญหาที่พบบ่อยในโรคตับนั้น ควรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาการเบื้องต้นของโรคตับ สาเหตุที่สำคัญของโรคตับ และ โรคตับคั่งไขมันซึ่งเป็นปัญหาที่พบบ่อยขึ้นอย่างต่อเนื่อง และอาจจะกลายเป็นปัญหาโรคตับที่สำคัญที่สุดในอนาคต ในแง่กลไกการเกิดโรค แนวทางการรักษาและการให้คำแนะนำเบื้องต้น สำหรับการดูแลสุขภาพของผู้ป่วยและเพื่อให้ร้านขายยาเภสัชกรชุมชนมีการเตรียมตัวกับภาวะภาษีระบบใหม่ของกรมสรรพากรและเพื่อให้ร้านขายยาและเภสัชกรชุมชนสามารถเข้าใจการทำบัญชีอย่างง่ายสำหรับร้านขายยา
วัตถุประสงค์
1. ผู้เข้าร่วมประชุมได้ทราบถึงกลุ่มโรคและอาการของโรคในระบบทางเดินอาหารและตับที่พบได้บ่อย
2. ผู้เข้าร่วมประชุมได้ทราบถึงการดูแลรักษาเบื้องต้นสำหรับผู้ป่วยที่มีปัญหาโรคระบบทางเดินอาหาร หรือโรคตับอักเสบ และให้คำแนะนำในการปฎิบัติตัวเบื้องต้นแก่ผู้ป่วยที่เหมาะสมได้
3. ผู้เข้าร่วมประชุมมีความเข้าใจถึงสัญญาณอันตรายสำคัญของโรคระบบทางเดินอาหารและตับที่มีความจำเป็นต้องส่งต่อถึงแพทย์
4. เพื่อให้ร้านขายยาเภสัชกรชุมชนมีการปรับและเตรียมตัวตัวกับภาวะภาษีระบบใหม่ของกรมสรรพากรและเพื่อให้ร้านขายยาและเภสัชกรชุมสามารถเข้าใจการทำบัญชีอย่างง่ายสำหรับร้านขายยา
คำสำคัญ
1.GASTROESOPHAGEAL REFLUX 2.DYSPEPSIA 3.FATTY LIVER DISEASE 4.National E-payment
วิธีสมัครการประชุม
-