การประชุมวิชาการ
เเนวทางการดูแลและรักษาผู้ป่วยโรคอุจจาระร่วง
ชื่อการประชุม เเนวทางการดูแลและรักษาผู้ป่วยโรคอุจจาระร่วง
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รหัสกิจกรรม 1004-2-000-007-03-2560
สถานที่จัดการประชุม สวนอาหารริมน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
วันที่จัดการประชุม 05 มีนาคม 2560
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
กลุ่มเป้าหมาย ซ่อนหรือแสดงข้อมูล เภสัชกรชุมชน เภสัชกรโรงพยาบาลในจังหวัดนราธิวาสและจังหวัดใกล้เคียง จำนวน 120 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ชมรมเภสัชกรสามจังหวัดชายเเดนภาคใต้ เป็นการรวมตัวกันของเภสัชกรที่ปฎิบัติงานในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อดำเนินกิจกรรมต่างๆเสริมสร้างความเข้มแข็งทั้งทางวิชาการ ความสัมพันธ์ในหมู่สมาชิก และพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาชีพ ภายใต้ข้อจำกัดทางด้านสถานการณ์ความไม่สงบที่ดำเนินมาอย่างยาวนานเกินกว่า 10 ปี โดยมีการทำงานแบบบูรณาการร่วมกันกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส กลุ่มงานเภสัชกรรมของโรงพยาบาลทุกแห่ง และชมรมร้านยาในเขตสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
ตลอดระยะเวลา 2 ปี ที่ได้ริเริ่มก่อตั้งชมรมเภสัชกร 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ชมรมฯได้ดำเนินกิจกรรมมาแล้วหลายกิจกรรม โดยเฉพาะที่สำคัญคือการได้สมัครจดทะเบียนเป็นหน่วยงานในเครือข่าย (สถานบันสมทบ)การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัขศาสตร์ กับคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาบัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ทำให้สามารถจัดประชุมวิชาการที่สามารถเก็บหน่วยกิจการศึกษาต่อเนื่อง เป็นการเปิดโอกาสให้เภสัชกรในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ สามารถเข้าถึงการเปลี่ยนแปลงทางด้านวิชาชีพ นั่นคือ การเริ่มให้มีการเก็บหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ เพื่อให้คงสภาพสมาชิกภาคเภสัชกรตามพระราชบัญญัติวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามสภาเภสัชกรรมได้กำหนดหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องขั้นต่ำที่เภสัชกรควรเก็บได้ต่อรอบระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งพบว่า ยังมีสมาชิกเภสัชกรในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้อีกส่วนหนึ่งที่ยังไม่สามารถเข้าถึงกิจกรรมในระยะที่ผ่านมาจากบางเหตุผลข้อจำกัดส่วนตัวของสมาชิกและยังมีสมาชิกอีกส่วนหนึ่งที่แม้จะมีการเก็บหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องแล้ว ยังไม่ได้จำนวนหน่วยกิตตามเป้าหมายขั้นต่ำที่กำหนด
วัตถุประสงค์
ผู้เข้าร่วมประชุมได้นำความรู้ไปใช้ในการประกอบวิชาชีพด้านเภสัชกรรมและเภสัชกรรมชุมชนเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสและจังหวัดใกล้เคียงมีสุขภาพที่ดี ได้รับบริการที่ถูกต้องและปลอดภัยจากการใช้ยา ส่งเสริมเภสัชชุมชนให้ใช้Rdu in Diarrhoeaทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ ตลอดจนเป็นการส่งเสริมระบบศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์(CPE) อีกด้วย
คำสำคัญ
Rota virus, Noro virus, Electrolyte, ORS, Dehydration.