การประชุมวิชาการ
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559
ชื่อการประชุม ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2002-2-000-003-03-2560
สถานที่จัดการประชุม ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ 203 ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค
วันที่จัดการประชุม 05 มีนาคม 2560
ผู้จัดการประชุม สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรชุมชน และสาขาที่เกี่ยวข้อง จำนวน 500-600 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 3 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ทิศทางการพัฒนาประเทศความท้าทายในภาพรวมปัจจุบันโลกเริ่มเข้าสู่ยุคระบบเศรษฐกิจ เทคโนโลยีดิจิทัลจะไม่ได้เป็นเพียง เครื่องมือสนับสนุนการทำงานเฉกเช่นที่ผ่านมาอีก ต่อไป หากแต่จะหลอมรวมเข้ากับชีวิตคนอย่างแท้จริง และจะเปลี่ยนโครงสร้างรูปแบบกิจกรรมทางเศรษฐกิจ กระบวนการผลิต การค้า การบริการ และกระบวนการ ทางสังคมอื่นๆ รวมถึงการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ไปอย่างสิ้นเชิง
การพัฒนาขีดความสามารถของธุรกิจในร้านยา เภสัชกรจึงจำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจถึงมาตรฐานวิชาชีพเภสัชกรรมชุมชน และ การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาพัฒนางานบริการ ด้านเภสัชกรรมชุมชนได้อย่างไร ในยุคการการแข่งขันด้านธุรกิจร้านยา
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเภสัชกรชุมชนสามารถนำเทคโนโลยีดิจิตอลมามาใช้ในระบบยา สู่งานบริการ
2. เพื่อเภสัชกรร้านยามีความเข้าใจถึงมาตรฐานวิชาชีพเภสัชกรรมชุมชน
3. เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของร้านยาในด้านธุรกิจ
คำสำคัญ
เทคโนโลยีดิจิตอล ,มาตรฐานวิชาชีพเภสัชกรรมชุมชน,ระบบสุขภาพในประเทศไทย