การประชุมวิชาการ
การประชุมวิชาการประจำปีศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ปี ๒๕๖๐ เรื่อง “การบูรณาการสุขภาพผู้สูงอายุในยุค Thailand 4.0”
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการประจำปีศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ปี ๒๕๖๐ เรื่อง “การบูรณาการสุขภาพผู้สูงอายุในยุค Thailand 4.0”
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
รหัสกิจกรรม 1002-2-000-009-04-2560
สถานที่จัดการประชุม ณ อาคารสิ่งแวดล้อมพัฒนดล ชั้น ๒ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
วันที่จัดการประชุม 05 เมษายน 2560
ผู้จัดการประชุม ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล
กลุ่มเป้าหมาย ๑. แพทย์ พยาบาล กลุ่มสหสาขาวิชาชีพทางการแพทย์ ๒. คณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดล และจากสถาบันการศึกษาของรัฐและเอกชน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 6 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์ชาติด้านสาธารณสุขระยะ ๒๐ ปี ตามนโยบายรัฐบาลที่จะนำประเทศไทยก้าวสู่ Thailand 4.0 รองรับอนาคตที่มีความเป็นสังคมเมือง สังคมผู้สูงอายุซึ่งในปี ๒๕๗๓ ไทยจะมีผู้สูงอายุถึง ๑ ใน ๔ ของประชากรทั้งหมด การเชื่อมต่อการค้าและการลงทุน ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และลดความเหลื่อมล้ำการเข้าถึงระบบสุขภาพ ตั้งเป้าหมายให้ “ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน” นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญด้านเครือข่ายสุขภาพอำเภอ (District Health System: DHS) เพื่อผลักดันนโยบายสำคัญของรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม และยั่งยืน โดยผ่านกลไกเครือข่ายสุขภาพอำเภอ รวมทั้งเร่งดำเนินการเพิ่มศักยภาพในชุมชนพัฒนาอาสาสมัครสุขภาพครอบครัว เพื่อให้ครอบครัวได้รับการดูแล ป้องกัน ส่งเสริมสุขภาพได้ พัฒนาความเป็นเลิศโดยบูรณาการกระทรวงต่างๆ ดูแลผู้สูงอายุและเด็ก ซึ่งเป้าหมายปฏิรูปด้านสาธารณสุข ๑๐ เรื่อง ในปี ๒๕๕๙–๒๕๖๐ หรือภายใน ๑๘ เดือนนี้ เรื่องแรกคือตำบลจัดการสุขภาพแบบบูรณาการ ๕ กลุ่มวัย ในตำบลต้นแบบ คือ กลุ่มแม่และเด็ก วัยเรียน วัยรุ่น วัยทำงาน ผู้สูงอายุ จึงเป็นประการสำคัญ (กระทรวงสาธารณสุข, ๒๕๕๙)
ดังนั้น แนวทางการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุแบบบูรณาการ ไม่ใช่เพียงการดูแลสุขภาพทางกาย แต่จะครอบคลุมถึงการทำกิจกรรมที่ช่วยให้ผู้สูงอายุมีความสุขทั้งทางกาย ใจ มีสังคมสำหรับแลกเปลี่ยนความคิดเห็น มีความมั่นคงในการครองชีพ และมีพื้นที่ทางสังคม ที่ช่วยให้เกิดความผ่อนคลายและช่วยให้รู้สึกมีคุณค่า การประชุมวิชาการประจำปีศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกครั้งนี้ ได้รวบรวมองค์ความรู้ที่หลากหลายให้เป็นภาพองค์รวมของการดูแลสุขภาพในหลายมิติ มุ่งให้เกิดความสมดุลทั้ง กาย ใจ ปัญญา สังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อเสริมสร้างให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีแบบบูรณาการ เป็นวิถีชีวิตที่พึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน จุดเน้นคือการอยู่อย่างมีความสุข ปรับพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม เอื้อต่อชีวิต สิ่งแวดล้อมและสังคม ย่อมช่วยให้ผู้สูงอายุไทย มีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี เป็นแบบอย่างแก่ลูกหลานและชุมชน สืบต่อไป
ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก เป็นโรงพยาบาลในกำกับแห่งที่ ๔ ของมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งลักษณะเด่นของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย ได้แก่ การมีวิชาการและการวิจัยที่โดดเด่น ควบคู่ไปกับการรักษา เพื่อเป็นการตอบสนองวิสัยทัศน์ของศูนย์การแพทย์ฯ คือเป็นโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย มุ่งเน้นให้บริการสู่ความเป็นเลิศด้านการบริบาลผู้ป่วยนอกสำหรับผู้สูงอายุระดับทุติยภูมิ ปี ๒๕๖๐ และกำหนดยุทธศาสตร์ที่ ๒ ให้มีการส่งเสริมการวิจัย สนับสนุนการเรียนการสอน และการจัดการความรู้ ซึ่งงานวิจัยและข้อมูลทางวิชาการจะช่วยสนับสนุนการรักษาให้มีมาตรฐาน และส่งผลให้บุคลากรมีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง จนก้าวสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ต่อไป ทั้งนี้ การประชุมวิชาการประจำปีศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกได้จัดขึ้นเพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ รวมถึงบุคลากรภายในและบุคคลภายนอกที่ทำผลงานวิจัยและวิชาการได้มีเวทีในการแสดงผลงาน
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อดำรงอัตลักษณ์ความเป็นโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยที่มีงานวิจัยและวิชาการเป็นพื้นฐานในการรักษา
๒. เพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุแบบบูรณาการ
๓. เพื่อให้บุคลากรได้มีเวทีในการแสดงผลงานวิชาการ/ผลงานวิจัย และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ
คำสำคัญ
ประชุมวิชาการประจำปี / บูรณาการสุขภาพ / ผู้สูงอายุ / Thailand 4.0
วิธีสมัครการประชุม
ลงทะเบียนสำรองที่นั่งได้ที่ www.gj.mahidol.ac.th/tech/main/ ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐ ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมการประชุม ชำระเงิน ๓๐๐ บาท/คน สำหรับผู้ส่งบทความวิชาการ/วิจัย ชำระเงิน ๖๐๐ บาท/เรื่อง (ส่งผลงานภายในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐) สำหรับผู้สูงอายุ ๖๐ ปีขึ้นไปเข้าร่วมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย (จำนวนจำกัด) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานการศึกษา วิจัยและวิชาการ โทรศัพท์ / โทรสาร ๐๒-๘๔๙๖๖๐๐ ต่อ ๔๒๔๑, ๔๒๔๒