การประชุมวิชาการ
การประชุมวิชาการเรื่อง Treatment of Dementia in elderly patients การให้คำแนะนำอาการปวดของผู้หญิงในชีวิตประจำวันที่พบบ่อยในร้านยาเลือกยาคุมกำเนิดให้ดี เลือกที่ฮอร์โมน การใช้ยาทาภายนอกแก้ปวดและทางเลือกในการดูแลรักษาสุขภาพกับการใช้สมุนไพร
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการเรื่อง Treatment of Dementia in elderly patients การให้คำแนะนำอาการปวดของผู้หญิงในชีวิตประจำวันที่พบบ่อยในร้านยาเลือกยาคุมกำเนิดให้ดี เลือกที่ฮอร์โมน การใช้ยาทาภายนอกแก้ปวดและทางเลือกในการดูแลรักษาสุขภาพกับการใช้สมุนไพร
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
รหัสกิจกรรม 1015-2-000-003-02-2560
สถานที่จัดการประชุม ณ ห้องประชุมโรงแรม ชลจันทร์ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
วันที่จัดการประชุม 26 กุมภาพันธ์ 2560
ผู้จัดการประชุม ชมรมเภสัชกร จังหวัดชลบุรี
กลุ่มเป้าหมาย สมาชิกชมรมผู้ประกอบการค้ายาจังหวัดชลบุรี และเภสัชกรที่สนใจ ประมาณ 200 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 6 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ชมรมเภสัชกรจังหวัดชลบุรีจัดบรรยายวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาของสมาชิกชมรมและเพิ่มพูนความรู้ให้กับเภสัชกรชุมชนและเภสัชกรที่สนใจ ในการเลือกใช้ยาและให้คำแนะนำผู้ป่วยในองค์กรความรู้ที่ทันสมัยและเหมาะสมกับโรคกับแต่ละบุคคล อีกทั้งยังต้องคำนึงถึงโอกาสเกิดอันตรายจากการใช้ยาต่างๆ เช่น อาการไม่ึงประสงค์จากการใช้ยาและผลิตภัณฑ์สุขภา การใช้ยาซ้ำซ้อน การเกิดอันตรกิริยาระหว่างยา รวมไปถึงสามารถให้คำแนะนำปรึกษาแก่ผู้ป่วยได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ลดปัญหาการใช้ยาและผลิตภัณฑ์สขภาพที่ไม่ถูกต้องเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้กับผู้ป่วย
เภสัชกรผู้เข้าประชุมจะได้รับความรู้ในเรื่องของโรค Dementia และ Mild Cognitive Impaiment อาการปวดที่พบได้บ่อยในเพศหญิง เช่น ปวดประจำเดือน มีความรู้ความเข้าใจในยาธิของโรค สาเหตุของการเกิดโรค ปัจจัยเสี่ยงของโรค การวินิจฉัยโรค แนวทางการรักษาและให้คำแนะนำที่เหมาะสมแก่ผู้ป่วย
นอกจากนี้ยังได้รับความรู้ในเรื่องฮอร์โมนที่เป็นส่วนประกอบของยาคุมกำเนิด เพื่อสามารถที่จะเลือกจ่ายยาได้เหมาะสมกับสภาพร่างกายแต่ละคน ลดอาการข้างเคียงของยา เช่น คลื่นไส้ อาเจียน เป็นสิว น้ำหนักเพิ่มเลือดออกกะปริดกระปรอย อีกทั้งยังได้รับความรู้ในการใช้สมุนไพรและสารสกัดจากสมุนไพรมาเป็นยารักษาโรค ทราบถึงประสิทธิภาพสมุนไพรและข้อบ่งใช้ เพื่อเป็นทางเลือกของผู้ป่วยในการรักษาโรคจากยาแผนปัจจุบัน
วัตถุประสงค์
1.รู้จักอาการของโรค Dementia และแนวทางการรักษา
2.รู้จักกลไกของการปวดต่างๆที่บได้บ่อยในเพศหญิง ชนิดของยาแก้ปวดและเลือกใช้ยาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.รู้จักฮอร์โมนชนิดต่างๆที่เป็ฯตัวยาสำคัญในยาเม็ดคุมกำเนิด และเลือกจ่ายยาคุมกำเนิดได้เหมาะกับแต่ละคน
4.รู้จักประโยชน์ต่างๆจากสมุนไรที่ เพื่อนำมาใช้ในการรักษาโรคเพื่อดูแลสุขภาพทางเลือก
คำสำคัญ
Dementia อาการปวดประจำเดือน ยาคุมกำเนิด สมุนไพร