การประชุมวิชาการ
หลักการเลือกใช้สมุนไพรและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยในร้านยา
ชื่อการประชุม หลักการเลือกใช้สมุนไพรและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยในร้านยา
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
รหัสกิจกรรม 1008-2-000-003-03-2560
สถานที่จัดการประชุม ห้องประชุมชั้น 2 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ มศว ประสานมิตร
วันที่จัดการประชุม 26 มีนาคม 2560
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรชุมชน เภสัชกรสาขาวิชาชีพอื่นที่สนใจ นักวิชาการจากสถาบันการศึกษาและศิษย์เก่ารวม 140 คน อาจารย์และเภสัชกรแหล่งฝึก 60 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 6 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันนี้มีการใช้สมุนไพรและผลิตภัณฑ์สุขภาพแพร่หลายในประเทศไทยและทั่วโลก กระทรวงสาธารณสุขของไทยมีแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาเภสัชกรสมุนไพร ปี 2561-2565 เพื่อให้มีผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่มีคุณภาพ และนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยแก่ประชาชน ทั้งนี้เพื่อใช้สมุนไพรทดแทนการนำเข้ายาแผนปัจจุบัน เภสัชกรต้องใช้องค์ความรู้ทางเภสัชกรรมหลายด้านเพื่อทำงานด้านนี้ ทั้งทางด้านการผลิต การคัดเลือก และการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่มีคุณภาพ องค์ความรู้ด้านการแพทย์ไทย หลักฐานเชิงประจักษ์ของสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรให้เหมาะสมแก่ผู้รับบริการแต่ละราย ตลอดจนการคุ้มครองผู้บริโภค
เภสัชกรชุมชนเป็นด่านแรกที่สำคัญในการให้คำแนะนำแก่ผู้มารับบริการเรื่องการเลือกใช้สมุนไพรและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร รวมทั้งในปัจจุบันนี้มีผลิตภัณฑ์สุขภาพออกสู่ท้องตลาดเป็นจำนวนมาก ดังนั้นเพื่อให้เภสัชกรสามารถให้คำแนะนำได้เท่าทันกับสถานการณ์การใช้สมุนไพรและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในประเทศไทย คณะเภสัชศาสตร์ มศว จึงได้จัดประชุมวิชาการขึ้นเพื่อถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ระหว่างนักวิชาการ เภสัชกร อาจารย์ และอาจารย์ประจำแหล่งฝึกปฏิบัติงาน
วัตถุประสงค์
1) เพื่อถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับประสิทธิภาพและข้อควรระวังในการใช้สมุนไพรแก่เภสัชกรชุมชน เภสัชกรสาขาอื่นๆ และอาจารย์ประจำแหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรมของคณะเภสัชศาสตร์ มศว
2) เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้สมุนไพรและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารระหว่างเภสัชกร และคณาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยต่างๆ
3) เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างคณะเภสัชศาสตร์ มศว กับ องค์กรวิชาชีพทางเภสัชกรรม
คำสำคัญ
สมุนไพร ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
วิธีสมัครการประชุม
สอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณพัชรนันท์ พิมพิลัย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เบอร์โทรศัพท์ 037-395-094-5 ต่อ 21523, โทรสาร 037-395-096 Email: thanyananpi@g.swu.ac.th