การประชุมวิชาการ
โครงการเสวนาวิจัยและการจัดการความรู้ด้านการวิจัย ครั้งที่ 6/2560 เรื่อง Visualization of tableting process based on the self-organizing map and the finite element analysis
ชื่อการประชุม โครงการเสวนาวิจัยและการจัดการความรู้ด้านการวิจัย ครั้งที่ 6/2560 เรื่อง Visualization of tableting process based on the self-organizing map and the finite element analysis
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
รหัสกิจกรรม 1006-2-000-007-04-2560
สถานที่จัดการประชุม ห้องประชุมเอนกประสงค์ไตรสิกขา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
วันที่จัดการประชุม 21 เมษายน 2560
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
กลุ่มเป้าหมาย คณาจารย์ นักศึกษา ประชาชน และผู้สนใจทั่วไป จำนวน 30 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1.75 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้มีปณิธาน “มุ่งพัฒนาวิชาชีพและวิชาการด้านเภสัชศาสตร์ มุ่งประศาสน์ความรู้และเสริมสร้างคุณธรรมสู่บัณฑิต มุ่งผลิตเภสัชกรเพื่อสังคมและมวลมนุษยชาติ ในส่วนของการวิจัย คณะมีจุดมุ่งหมายหลัก คือ การพัฒนาความรู้ด้านเภสัชศาสตร์และสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยนำเอาเทคโนโลยีแผนใหม่ที่เหมาะสมมาใช้ เพื่อการถ่ายทอดความรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบกับ คณะฯ มีคณาจารย์ นักวิจัย ผู้ช่วยวิจัย และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจากหลายสาขาวิชา ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทำวิจัยเป็นพื้นฐาน จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการพัฒนาความรู้ และสร้างโอกาสทางการวิจัย เพื่อพัฒนาศักยภาพตามความถนัดและขีดความสามารถของแต่ละบุคคลเพื่อให้การทำวิจัยมีคุณภาพและมีคุณค่าต่อผลผลิตวิจัยของคณะฯ และเพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนในระดับภูมิภาคให้ได้รับความรู้และเข้าใจในสาระสำคัญของการทำวิจัย ทั้งก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ต่อกันในแต่ละสาขาวิชา ฝ่ายวิจัย หน่วยวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ จึงได้จัดโครงการเสวนาวิจัยและการจัดการความรู้ด้านการวิจัยขึ้น
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์การทำวิจัย และการจัดการความรู้ด้านการวิจัย
2. เพื่อสร้างบรรยากาศการวิจัยและการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารด้านวิจัย
3. เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการทำวิจัยทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกในเชิงบูรณาการ
คำสำคัญ
Tablet, self-organizing map, element analysis
วิธีสมัครการประชุม
สมัครทาง E-mail : DECHSITBOOLPORN_N@su.ac.th หรือ ที่เบอร์โทรศัพท์ 089-9189734 หรือสายภายในโทร 24249