การประชุมวิชาการ
การประชุมวิชาการชมรมเภสัชบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการชมรมเภสัชบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รหัสกิจกรรม 1003-2-000-012-02-2560
สถานที่จัดการประชุม ณ โรงแรมเอเซีย กรุงเทพมหานคร
วันที่จัดการประชุม 25 กุมภาพันธ์ 2560
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรที่เป็นศิษย์เก่าจากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 3 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับชมรมเภสัชบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดงานเพื่อแสดงมุทิตาจิตแด่ ศ.ดร.ภญ. สสี ปันยารชุน ที่เป็นผู้ก่อตั้งคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และเป็นอดีตคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่คนแรก เป็นประจำทุกปี นอกเหนือจากเพื่อเป็นการแสดงมุทิตาจิตต่ออาจารย์ผู้มีพระคุณต่อคณะฯและศิษย์อย่างสูงแล้ว ยังเป็นการเปิดโอกาสให้เภสัชกรที่ได้สำเร็จการศึกษาจากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ได้ปฏิบัติวิชาชีพเภสัชกรได้มีโอกาสในการทบทวนและปรับปรุงความรู้ด้านเภสัชศาสตร์ให้มีความทันสมัย เพื่อจะได้นำไปใช้ในการประกอบวิชาชีพเพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมต่อไป
ใน พ.ศ. 2560 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับชมรมเภสัชบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะได้จัดงานประชุมวิชาการร่วมกับงานแสดงมุทิตาจิตแด่ ศ.ดร.ภญ. สสี ปันยารชุน และรวมถึงคณาจารย์ประจำคณะเภสัชศาสตร์ที่ได้เกษียณอายุไปแล้วอีกครั้ง โดยใช้ชื่องานว่า “มุทิตาจิต ศิษย์สัมพันธ์” เพื่อให้เภสัชกรที่ได้เข้าร่วมงานได้มีโอกาสในการทบทวนและปรับปรุงความรู้ให้ทันสมัย คณะทำงานฯ จึงได้จัดการประชุมวิชาการจำนวน 2 เรื่อง ได้แก่ Hypertension Management: Review and update for Pharmacists และ Headache and Migraine Management รวม 3 ชั่วโมง โดยได้เรียนเชิญวิทยากรที่ความเชี่ยวชาญในหัวข้อดังกล่าวมาบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมประชุม เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในฐานะเจ้าภาพร่วมในการจัดงาน จึงได้มีความประสงค์ในการขอหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ (CPE) สำหรับงานประชุมวิชาการดังกล่าว
วัตถุประสงค์
เพื่อให้เภสัชกรได้มีโอกาสในการทบทวนและปรับปรุงความรู้ด้านเภสัชศาสตร์ให้มีความทันสมัย และนำไปใช้ประโยชน์ในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคม
คำสำคัญ
Hypertension, Headache, Migraine