การประชุมวิชาการ
การประชุมวิชาการงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ครั้งที่ 22 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ครั้งที่ 22 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
สถาบันหลัก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
รหัสกิจกรรม 3001-2-000-004-02-2560
สถานที่จัดการประชุม โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร
วันที่จัดการประชุม 22 -24 กุมภาพันธ์ 2560
ผู้จัดการประชุม สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
กลุ่มเป้าหมาย ผู้บริหารและนักวิชาการที่ปฏิบัติงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ทบวงมหาวิทยาลัยของรัฐ หน่วยราชการต่าง ๆ องค์การบริหารส
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 13 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาเปนหนวยงานหลักในการปกปอง คุมครองและ สงเสริม สุขภาพประชาชนจากการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพ มีการสงเสริมพฤติกรรมการบริโภคที่ถูกตอง ดวยขอมูล วิชาการที่มีหลักฐานเชื่อถือไดและมีความเหมาะสม เพื่อใหประชาชนไดบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพ ที่ปลอดภัยและสมประโยชน แตจากสถานการณปจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไป จะพบวาผลิตภัณฑสุขภาพ ที่จำหน่ายในทองตลาดมักจะมีสวนผสมที่เปนอันตรายตอสุขภาพจํานวนมาก มีการลักลอบผลิตนําเขา และจําหนายมีการโฆษณาโออวดสรรพคุณเกินจริง ซึ่งลวนแลวแตเปนภัยตอสุขภาพทั้งสิ้น ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินงานคุมครองผูบริโภคมีประสิทธิภาพ สมดังเจตนารมณที่กําหนดไว สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาจึงตองวางแผนการดําเนินงานใหสอดรับกับสถานการณ ที่เปลี่ยนแปลงไปและวางระบบที่ดีเพื่อเปนรากฐานการดําเนินงานในอนาคต
กองแผนงานและวิชาการ จึงได้จัดทำโครงการประชุมวิชาการงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ครั้งที่ 22 ประจำปี พ.ศ.2560 ภายใต้แนวคิด 1) การกำกับ ดูแล และส่งเสริมให้มีการนำเสนอผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐานและความปลอดภัย 2) ส่งเสริมให้ผู้บริโภคมีความรู้ ความเข้าใจ และมีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้อง 3) สนับสนุนให้ผู้ประกอบการได้รับโอกาสทางการแข่งขันมากขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของประเทศ และ 4) พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ได้รับความรู้ใหม่ ๆ รวมทั้งมีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินงาน ด้านคุ้มครองผู้บริโภค
2. เพื่อให้มีการนำเสนอผลงานวิชาการ ความก้าวหน้า เกี่ยวกับการวิจัยในงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพแก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานสาขาคุ้มครองผู้บริโภคทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งผู้สนใจทั่วไป และส่งเสริมให้เกิดการนำผลงานวิจัยไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่
คำสำคัญ
งานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ นวัตกรรม ผลิตภัณฑ์สุขภาพไทย
วิธีสมัครการประชุม
ลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 มกราคม 2560