การประชุมวิชาการ
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านวัตถุเสพติดของสถานพยาบาล ปี 2560
ชื่อการประชุม โครงการอบรมให้ความรู้ด้านวัตถุเสพติดของสถานพยาบาล ปี 2560
สถาบันหลัก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
รหัสกิจกรรม 3001-2-000-003-02-2560
สถานที่จัดการประชุม โรงแรมทอแสง ซิตี้ จังหวัดอุบลราชธานี
วันที่จัดการประชุม 16 -17 กุมภาพันธ์ 2560
ผู้จัดการประชุม สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
กลุ่มเป้าหมาย สถานพยาบาล (ภาครัฐ) โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลชุมชน และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด จำนวน 100 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 10 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เป็นหน่วยงานซึ่งทำหน้าที่ในการคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับการปกป้องพิทักษ์สิทธิของผู้บริโภค ส่งเสริมให้เกิดการใช้ยาและอาหารอย่างถูกต้องนั้น กองควบคุมวัตถุเสพติดได้มีบทบาทในการคุ้มครองผู้บริโภคในแง่ของการให้บริการ การกำหนดปริมาณอนุญาตการครอบครองวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท ซึ่งต้องผ่านกระบวนการพิจารณาการให้อนุญาตจำนวนที่เหมาะสมเพื่อเป็นการป้องกันในเบื้องต้น รวมถึงเป็นผู้ตรวจสอบและกำกับดูแลการใช้วัตถุออกฤทธิ์ในทางการแพทย์ แต่ทั้งนี้การให้ความร่วมมือในส่วนของผู้ได้รับอนุญาตให้มีไว้ในครอบครองหรือใช้ประโยชน์ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ก็เป็นปัจจัยหน้าที่สำคัญในการส่งเสริมให้เกิดการใช้วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทอย่างสมเหตุผล ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ใช้ในการรักษา
นอกจากนี้ผู้ได้รับอนุญาตฯ มีหน้าที่ต้องจัดทำบัญชีรับจ่ายวัตถุออกฤทธิ์และเสนอรายงานให้เลขาธิการคระกรรมการอาหารและยาทราบเป็นรายเดือนและรายปีตามกฎหมายที่กำหนดไว้ในมาตรา 87 แห่งพระราชบัญญัติวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518 โดยเคร่งครัด หากฝ่าฝืนจะมีโทษตามมาตรา 113 ปรับไม่เกินสองหมื่นบาท และอาจถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้โดยมีกำหนดครั้งละไม่เกินหนึ่งร้อยยี่สิบวัน แต่สถานการณ์ปัจจุบันในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา พบว่ายังมีปัญหาที่เกิดขึ้นจากผู้ได้รับอนุญาตฯ ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย เช่น ไม่ส่งรายงานการใช้วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท ส่งรายงานไม่ถูกต้อง ลักลอบจำหน่ายวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทที่ผิดกฎหมาย
การจัดทำรายงานเกี่ยวกับวัตถุออกฤทธิ์และยาเสพติดในปัจจุบัน ยังใช้วิธีการจัดทำที่ลงรายละเอียดในรายงานที่แตกต่างกันในแต่ละแห่ง ทำให้การทำงานยังขาดมาตรฐานในการตรวจสอบไปในแนวทางหรือมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ การจัดทำโครงการอบรมให้ความรู้ด้านวัตถุเสพติดในสถานพยาบาลได้เล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าวว่าการปฏิบัติตนที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายซึ่งก่อให้เกิดการรั่วไหลของวัตถุเสพติดออกนอกระบบอาจเกิดเนื่องจากการขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องกฎหมาย
กองควบคุมวัตถุเสพติด จึงจัดทำโครงการนี้ เพื่อให้ความรู้กับผู้ขอรับใบอนุญาตให้มีไว้ในครอบครองหรือใช้ประโยชน์ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ เกี่ยวกับกฎหมายเกี่ยวกับการให้มีไว้ในครอบครองหรือใช้ประโยชน์ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้รับอนุญาตที่ได้รับมอบหมายจากการกระทรวงสาธารณสุข ให้ได้รับครอบครองหรือใช้ประโยชน์วัตถุออกฤทธิ์และยาเสพติด ได้รับการพัฒนาความรู้ความเข้าใจกฎระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง และชัดเจน
2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการเฝ้าระวังการนำวัตถุเสพติดและสารตั้งต้นในทางการแพทย์ไปใช้นอกระบบการควบคุม
3. เพื่อสร้างมาตรฐานในการปฏิบัติการเกี่ยวกับควบคุมการใช้ และ การจัดทำรายงานยาเสพติดและวัตถุออกฤทธิ์ เป็นมาตรฐานเดียวกัน
คำสำคัญ
พรบ.วัตถุออกฤทธิ์และยาเสพติด / การควบคุมและเฝ้าระวังการใช้ยาเสพติด / การควบคุม การทำลายวัตถุเสพติด / การจัดทำรายงานวัตถุเสพติด