การประชุมวิชาการ
การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบและการวิเคราะห์อภิมาน
ชื่อการประชุม การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบและการวิเคราะห์อภิมาน
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
รหัสกิจกรรม 1011-2-000-002-02-2560
สถานที่จัดการประชุม ห้องประชุมมหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาเขตเชียงราย
วันที่จัดการประชุม 21 -23 กุมภาพันธ์ 2560
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
กลุ่มเป้าหมาย คณาจารย์ บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข และผู้สนใจ จำนวน 80 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 18 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
คณะเภสัชศำสตร์ มหำวิทยำลัยพะเยำซึ่งเป็นคณะหนึ่งในสำขำวิทยำศำสตร์สุขภำพ มหำวิทยำลัยพะเยำ นอกจำกมุ่งเน้นกำรผลิตบัณฑิตทำงเภสัชศำสตร์ที่มีคุณภำพมำตรฐำนวิชำชีพ ควบคู่ไปกับควำมมีคุณธรรม จริยธรรม เพื่อร่วมพัฒนำชุมชนแล้วยังมุ่งเน้นกำรวิจัยเพื่อสร้ำงองค์ควำมรู้ใหม่ เพื่อแก้ไขปัญหำและพัฒนำวิชำชีพเภสัชกรรมและก้ำวสู่มำตรฐำนงำนวิจัยในระดับสำกล ตำมนโยบำยของมหำวิทยำลัยที่มุ่งสู่กำรเป็นมหำวิทยำลัยแห่งกำรวิจัย ซึ่งหน่วยงำนและองค์กรต่ำงๆ ทั้งในภำครัฐและเอกชนได้ให้ควำมสำคัญกับกำรวิจัยเช่นกัน เนื่องจำกงำนวิจัยมีควำมจำเป็นอย่ำงยิ่งในกำรพัฒนำคุณภำพกำรเรียนกำรสอนและควำมเป็นเลิศให้กับสถำบันอุดมศึกษำรวมทั้งทำให้เกิดกำรบูรณำกำรระหว่ำงกำรวิจัยและกำรเรียนกำรสอนซึ่งเป็นภำรกิจที่สำคัญของสถำบันอุดมศึกษำ เมื่อเกิดปัญหำหรือต้องกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอน สำมำรถใช้กำรวิจัยเป็นเครื่องมือในกำรแก้ปัญหำและพัฒนำได้ ซึ่งถือเป็นวงจรกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำของสถำบันอุดมศึกษำที่ต่อเนื่องและเกิดประโยชน์ต่อสถำบันเป็นอย่ำงมำก
ดังนั้นจึงได้จัดทำโครงกำรนี้ขึ้น เพื่อกระตุ้นให้คณำจำรย์ นิสิต บุคลำกรทำงกำรแพทย์ และสำธำรณสุข ได้มีกำรตื่นตัวด้ำนกำรผลิตผลงำนวิจัย เพื่อสร้ำงองค์ควำมรู้ใหม่ โดยอำศัยวิธีกำรศึกษำค้นคว้ำอย่ำงเป็นระบบ และเพื่อพัฒนำและส่งเสริมให้มีควำมรู้ ทักษะกระบวนกำรในกำรสร้ำง กำรออกแบบกำรวิจัย และกำรวิเครำะห์ข้อมูลได้อย่ำงถูกต้อง นำไปสู่กำรพัฒนำตนเอง เพื่อยกระดับคุณภำพของงำนวิจัยที่นำไปสู่งำนวิจัยที่มีคุณภำพต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อกระตุ้นให้คณาจารย์ นิสิต บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของการทำวิจัย
2. เพื่อพัฒนาศักยภาพของคณาจารย์ให้เป็นวิทยากรเพื่อการวิจัย
3. เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เข้ำร่วมอบรมให้มีความรู้ และทักษะกระบวนการในการอ่านและดำเนินงานวิจัยการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบและวิเคราะห์อภิมำนได้อย่างถูกต้อง
4. เพื่อส่งเสริมความสามารถทางด้านการวิจัยและพัฒนากระบวนการคิดได้อย่างมีคุณภาพ
คำสำคัญ
การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบและการวิเคราะห์อภิมาน Systematic Review Meta-analysis
วิธีสมัครการประชุม
การสมัคร ทำงเวบไซต์คณะเภสัชศำสตร์ http://www.pharmacy.up.ac.th/PHAR1/conference.aspx